Finanse Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty lokalne na rok 2018

INFORMACJE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • nie będą wydawane i doręczane podatnikom - osobom fizycznym - decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

  • jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Oznacza to, iż przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości, na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje. Ponadto w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek złożenia informacji oraz aktualizacji w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

Częściami wspólnymi budynku są:

- korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku, oprócz powierzchni klatki schodowej – pionowego ciągu komunikacji;

- części piwnic (niestanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie;

- pomieszczenia gospodarcze;

- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);

- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (niestanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Sposób wyliczenia części wspólnych budynku:

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy udział właściciela lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 50 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/10000, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 41,86 m2, zgodnie z wyliczeniem: 50 m2 x 8372/10000= 41,86 m2.

Korektę podatku od nieruchomości należy złożyć na druku informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, DN-1 Prezydentowi Miasta Słupska.Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
uchwała nr XLV/611/17 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Uchwała nr XXXII/377/16 w sprawie podatku od środków transportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Uchwała nr XXXV/422/16 w sprawie zmiany uchwały podatku od środków transportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
uchwała nr XXXII/378/16 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz IN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz DN-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz ZN-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ZN-1B
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz IR-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz DR-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz ZR-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz IL-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz DL-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
formularz ZL-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Anna Gajda-Szewczuk Dyrektor Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek