Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

data wystawienia: 3.11.2017 10:26
status: zamknięte

O B W I E S Z CZ E N I E

o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Słupska zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Słupska przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017–2025+, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XL/527/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Komitet powołuje Prezydent Miasta Słupska w drodze Zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet może liczyć nie więcej niż 30 członków, w tym:

1) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,*

2) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Miasta Słupska spoza obszaru rewitalizacji,*

3) nie więcej niż 5 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i/lub podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym min.: po 1 przedstawicielu wspólnot mieszkaniowych i 1 przedstawicielu STBS,

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Słupska, w tym co najmniej 1 przedsiębiorca działający na obszarze rewitalizacji,*

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących udokumentowaną działalność społeczną na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

6) 1 przedstawiciel lokalnego środowiska architektów i urbanistów, rekomendowany przez stowarzyszenia branżowe,

7) 1 przedstawiciel instytucji wspierającej rozwój ekonomii społecznej,

8) 1 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,

9) nie więcej niż 2 przedstawicieli instytucji kultury z obszaru rewitalizacji, w tym nie więcej niż 1 przedstawiciel samorządowej instytucji kultury Miasta Słupska,

10) nie więcej niż 2 przedstawicieli placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

11) 1 przedstawiciel Straży Miejskiej,

12) 1 przedstawiciel Policji,

13) 1 przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

14) nie więcej niż 2 przedstawicieli gestorów sieci podziemnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji,

15) 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji,

16) 1 przedstawiciel organów/ podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.),**

17) inne istotne osoby na potrzeby rewitalizacji w liczbie nie większej niż 2.

* W przypadku mniejszej liczby kandydatów w poszczególnych grupach w ramach limitu 30 członków Komitetu dopuszcza się zwiększenie liczby członków Komitetu określonych w pkt 1) – 2) i 4).

** Przedstawiciel organów władzy publicznej oraz przedstawiciel podmiotów, innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, wybór członków Komitetu w danej grupie następować będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. Członek Komitetu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 2 kadencje. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji za pomocą formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie w dniach:

od 20 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r.

Kandydaci muszą spełniać określone wymogi formalne zawarte w Załączniku do Uchwały Nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r., które będą weryfikowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska.

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji dostępny jest w Wydziale Zarządzania Funduszami, Mały ratusz, Plac Zwycięstwa 1 w Słupsku pok. 204, na stronie internetowej www.slupsk.pl w zakładkach: „Aktualności” i „Rewitalizacja” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji” (decyduje data wpływu),

b) bezpośrednio do Wydziału Zarządzania Funduszami, Plac Zwycięstwa 1 w Słupsku pok. 204 w godzinach pracy Urzędu,

c) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza na adres e-mail: rewitalizacja@um.slupsk.pl, wpisując w tytule e-maila: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji".

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

- z datą wpływu przed 20.11. 2017 r. oraz po 11.12.2017 r.

- niepodpisane,

- przesłane w innej formie niż na druku formularza zgłoszeniowego.

Informacja o wynikach naboru członków Komitetu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.slupsk.pl w zakładkach: „Aktualności” i „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dziewanowska
Data publikacji:
6 listopada 2017
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dziewanowska
Data publikacji:
3 listopada 2017
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dziewanowska
Data publikacji:
3 listopada 2017
Nazwa pliku:
Formularz zgłoszeniowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dziewanowska
Data publikacji:
3 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek