Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Owocowa B", "Centrum Południe D", "Portowa Wschód"

data wystawienia: 9.04.2018 7:48
status: aktualne

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88) oraz uchwał: Nr XXX/351/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2016 roku; Nr X/79/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku; Nr LXI/788/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 roku

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

"Centrum - Południe D”, „Owocowa B”, „Portowa Wschód” wraz z prognozami wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze

w dniach od 16 kwietnia 2018r. do 18 maja 2018r. w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 105 w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w siedzibie Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku,
w dniu 10 maja 2018r. o godzinach:

12:30 - m.p.z.p. „Centrum - Południe D”

13:30 - m.p.z.p. „Owocowa B”

14:30 - m.p.z.p. „Portowa Wschód”

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek