Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta - Oświadczenia majątkowe

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Iwona Wójcik
Sekretarz Miasta

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
100
telefon
(59) 848 83 21
fax
(59) 848 83 21
e-mail

Zadania

nadane zarządzeniem zarządzeniem Nr 121/OU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz z 2019 r. poz.130)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powierzam Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska w moim imieniu oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych i reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 10.

§ 2.
1. Powierzam Pani Iwonie Wójcik prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Miasta Słupska:
1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu;
2) kadrowych w Urzędzie, z zastrzeżeniem § 5;
3) z zakresu informatyzacji Urzędu i Miasta;
4) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż w Urzędzie;
5) z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
6) z zakresu systemu zarządzania urzędem;
7) procesów zakupowych oraz projektów restrukturyzacyjnych;
8) koordynowanie działalności kontrolnej i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
9) koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą;
10) koordynowanie spraw z zakresu danych osobowych;
11) koordynowanie i organizacja wyborów, referendów i spisów;
12) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
13)zapewniania prawidłowej i skutecznej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta; 14)współpraca z Radą Miejską , w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów pod obrady Komisji Rady oraz sesji Rady;
15) określanie sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słupsku;
16) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
17) zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
18) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej;
19) dokonywanie analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych i innych oraz informacjach składanych przez Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska;
20) prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad:
a) wszystkimi spółkami z udziałem Miasta w zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych,
b) spółkami z mniejszościowym udziałem Miasta, tj.
- ENGIE EC Słupsk Spółką z o.o.,
- Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Spółką z o.o.,
- Zakładem Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa Spółką z o.o. w Słupsku,
- Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółką z o.o.,
- Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

2. Pani Iwona Wójcik prowadzi sprawy, o których mowa w ust. 1, przy pomocy:
1) Wydziału Zarządzania Kadrami;
2) Wydziału Organizacji Urzędu;
3) Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców;
4) Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kierownictwa;
5) Samodzielnego Stanowiska ds. BHP;
6) Wydziału Zamówień Publicznych;
7) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

3. Pani Iwona Wójcik nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku, o których mowa w ust. 2.

§ 3.
W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 w ust. 1, upoważniam Panią Iwonę Wójcik do działania w moim imieniu poprzez:
1) wydawanie zarządzeń, w tym wprowadzających regulaminy wewnętrzne wydziałów Urzędu i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do mojej wyłącznej kompetencji ani kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) przetwarzanie danych osobowych, w tym ich udostępnianie.

§ 4.
1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, udzielam Pani Iwonie Wójcik pełnomocnictwa do składania w imieniu Miasta Słupska oświadczeń woli w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych).

2. Oświadczenia woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 1 z zakresu spraw publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych) Pani Iwona Wójcik składa jednoosobowo, jeżeli wartość czynności nie przekracza 10.000 zł. Niniejsze upoważnienie dotyczy również oświadczeń woli z zakresu działania komórek organizacyjnych podlegających bezpośrednio Prezydentowi.

3. W sprawach o wartości przekraczającej 10.000 zł upoważniam Panią Iwonę Wójcik do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska we współdziałaniu z jednym z Zastępcą Prezydenta Miasta.

4. Ponadto upoważniam Panią Iwonę Wójcik do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie Miasta Słupska.

5. Udzielam Pani Iwonie Wójcik upoważnienia do podpisywania w moim imieniu dokumentów związanych z realizacją projektów i programów prowadzonych przez Miasto Słupsk, finansowanych ze Zintegrowanego Operacyjnego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Upoważniam Panią Iwonę Wójcik do zawierania w imieniu Urzędu Miejskiego w Słupsku umów pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz umów poręczenia spłaty takich pożyczek.

§ 5.
1. Upoważniam Panią Iwonę Wójcik do dokonywania za Urząd Miejski w Słupsku jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz urzędniczych do kierownika referatu włącznie oraz do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych wszystkim pracownikom.

2. Wyznaczam Panią Iwonę Wójcik - Sekretarza Miasta do wykonywania za Urząd Miejski w Słupsku jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Słupska, w zakresie podpisywania poleceń wyjazdu służbowego, udzielania urlopu wypoczynkowego i urlopów okolicznościowych, ustalania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowników jednostek sfery budżetowej (tzw. „trzynastej pensji”) i nagrody jubileuszowej oraz ich wysokości pod nieobecność Zastępców Prezydenta Miasta.

3. Umocowanie Pani Iwony Wójcik nie obejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Słupska zastrzeżonych na rzecz Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Rady Miejskiej określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

§ 6.
Ponadto upoważniam Panią Iwonę Wójcik do wydawania decyzji we wszystkich indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w czasie nieobecności Prezydenta Miasta i Jego Zastępców. § 7. Udzielam Pani Iwonie Wójcik ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.

§ 8.
1. Powierzam Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika. 2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pani Iwona Wójcik jest upoważniona do odmowy sporządzenia pełnomocnictwa.

§ 9.
Udzielam Pani Iwonie Wójcik upoważnienia do udzielania upoważnień w moim imieniu Komendantowi oraz pracownikom Straży Miejskiej w sprawach z zakresu działania Straży Miejskiej.

§ 10.
1. Powierzam Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska podczas nieobecności Pani Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej – Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska oraz Pana Marka Biernackiego – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska (nieobecność łączna) prowadzenie spraw Miasta Słupska w moim imieniu oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych i reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych.

2. Pani Iwona Wójcik zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności zastępców prezydenta, wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11.
1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania.

2. Z chwilą ustania stosunku pracy Pani Iwony Wójcik na stanowisku Sekretarza Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 12.
Tracą moc zarządzenia:
1. zarządzenie Nr 1109 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska.
2. zarządzenie Nr 1241/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie dodatkowego powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska.

§ 13.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacji Urzędu.

§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
1 kwietnia 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego w związku z objęciem stanowiska
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
5 maja 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2015
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
12 maja 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
5 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek