Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wileńskiej 14, stanowiącej wlasność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 11.12.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz WILEŃSKA 14

WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy

Wileńskiej 14, stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony na parterze budynku przy ulicy Wileńskiej 14,

o pow.13,70 m2 wraz z udziałem 124/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 380/1 o pow.325 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00024950/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 20 000 ,00 zł, w tym:

cena lokalu – 18 693,00 zł,

cena udziału 124/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 1 307,00 zł.

Wadium – 2 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 200,00 zł.

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 20.09.2101 r.

Nieruchomość położona przy ulicy Wileńskiej 14 znajduje się na terenie, na którym obowiązuje MPZP „Mickiewicza”, na terenie o funkcji: tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, usługi handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nieuciążliwe-7.1.MWU.

Budynek figuruje w wykazie innych zabytków nieruchomych znajdujących się

w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Przetarg odbędzie się 11.12.2017 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.12.17 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 01.12.2017 r. o godz.13³0. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
27 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
10 listopada 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
27 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
10 listopada 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budynku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
27 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
10 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek