Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Sportowej

składanie ofert: 6.12.2017 14:00 • sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 11.12.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212


Teraz SPORTOWA

Prezydent Miasta Słupska ogłasza


rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w obrębie 3 miasta Słupska przy ulicy Sportowej, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej


  • działka nr 586 o powierzchni 220 m2

cena wywoławcza do rokowań wynosi 10.000,- zł

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00042799/2.


Działka nr 586 znajduje się na obszarze miasta, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 586 znajduje się na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej.


W związku z tym, że użytkowanie i zagospodarowanie działki nr 586 możliwe jest tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości w rokowaniach mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Słupska, oznaczonych jako działka nr 36/3 i nr 35/2 (ul. Sportowa 49), działka nr 37 (ul. Sportowa 47), działka nr 36/5 (ul. Sportowa 45), działka nr 587 (ul. Sportowa 43).


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 27.07.2017r. wynosiła 17.700,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 29.09.2017r. wynosiła 12.000,- zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach ograniczonych, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Sportowa – działka nr 586” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 06.12.2017r. do godz. 1400.


Rokowania odbędą się w dniu 11.12.2017r. o godzinie 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 1.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.


Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:


1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 3 jako działka nr 36/3 i nr 35/2, działka nr 37, działka nr 36/5, działka nr 587 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości),

4. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
10 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
10 listopada 2017
Nazwa pliku:
mapa Sportowa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
10 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
10 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek