Marek Biernacki - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Marek Biernacki
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
108
telefon
(59) 848 84 02
fax
(59) 842 35 83

Zadania

nadane Zarządzeniem Nr 1107/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Markowi Biernackiemu – Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.
Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Powierzam Panu Markowi Biernackiemu - Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 10.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o miejskiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to miejskie jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Słupska oraz inne miejskie osoby prawne, chyba że z okoliczności wynika, iż chodzi tylko o miejskie jednostki budżetowe.

§ 2. Powierzam Panu Markowi Biernackiemu prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Miasta Słupska:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
4) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
5) utrzymania czystości i porządku w Mieście oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
6) lokalnego transportu zbiorowego;
7) gospodarki nieruchomościami i rolnictwa;
8) gospodarki miejskimi zasobami lokali użytkowych;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) miejskiego budownictwa mieszkaniowego;
11) funkcjonowania służb miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności w przypadkach zaistnienia sytuacji kryzysowych lub wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz awarii technicznych, które wymagają współdziałania różnych jednostek;
12) gospodarki i inwestycji;
13) zarządzania funduszami;
14) handlu i usług;
15) urbanistyki, architektury i budownictwa.

§ 3.
1. Pan Marek Biernacki prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, wymienionych w ust. 2, oraz miejskich i innych jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3.

2. Pan Marek Biernacki wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku:
1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
2) Wydziału Polityki Transportowej w zakresie organizacji ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego; 3) Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu;
4) Wydziału Geodezji i Katastru;
5) Wydziału Inwestycji;
6) Wydziału Zarządzania Funduszami;
7) Wydziału Budownictwa;
8) Wydziału Polityki Przestrzennej.
3. Pan Marek Biernacki wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych:
1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Słupsku;
2) Wodociągów Słupsk Spółka z o.o. w Słupsku;
3) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku;
4) Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie gospodarki miejskimi zasobami lokali użytkowych;
5) Zarządu Infrastruktury Miejskiej w zakresie organizacji ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego;
6) Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Słupsku - w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego;
7) „TRZY FALE” Spółka z o.o. w Słupsku.

4. Działania Pana Marka Biernackiego, nadzorującego pracę Wydziału Zarządzania Funduszami, w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku i finansowanych ze środków zewnętrznych wymagają współpracy z Drugim Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska.

5. Pan Marek Biernacki nadzoruje pracę i działalność wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2 i 3.

§ 4.
1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Marka Biernackiego do działania w moim imieniu poprzez:
1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Sekretarza Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Marka Biernackiego do powoływania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5.
1. Upoważniam Pana Marka Biernackiego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 z zakresu spraw publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych): 1) samodzielnie do wartości nie przekraczającej 500.000 zł; 2) we współdziałaniu z Drugim Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska (reprezentacja łączna) o wartości przekraczającej 500.000 zł.

2. Pełnomocnictwa określone w ust. 1 nie wyłączają udzielenia Panu Markowi Biernackiemu odrębnych pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania poszczególnej czynności.

§ 6.
Niezależnie od udzielonego Panu Markowi Biernackiemu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Panu Markowi Biernackiemu upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Miasta Słupska dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami.

§ 7.
1. Udzielam Panu Markowi Biernackiemu pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Miasta Słupska uprawnień właścicielskich wobec wspólnot mieszkaniowych.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Pana Marka Biernackiego w szczególności do reprezentowania Miasta Słupska na zebraniach właścicieli lokali i udziału w głosowaniach i podejmowaniu uchwał przez te zgromadzenia i zebrania.

3. Udzielam Panu Markowi Biernackiemu umocowania do ustanawiania dalszych pełnomocników do reprezentowania Miasta Słupska na zebraniach właścicieli lokali i udziału w głosowaniach i podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

§ 8.
Upoważniam Pana Marka Biernackiego do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych i innych oraz informacji składanych przez Drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska.

§ 9.
1.Udzielam Panu Markowi Biernackiemu ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.

2. Pan Marek Biernacki umocowany jest do ustanowienia dla Miasta Słupska innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.

§ 10.
1. Pan Marek Biernacki zastępuje Drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta w czasie Jego nieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki.

2. Pan Marek Biernacki zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności Pani Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej – Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska , wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11.
1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania.

2. Z chwilą odwołania Pana Marka Biernackiego ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 12.
Traci moc zarządzenie Nr 501/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia z dnia 26 maja 2017 r. 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Markowi Biernackiemu – Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

§ 13.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska.

§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
7 stycznia 2015
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
7 stycznia 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego w związku z powołaniem na stanowisko
Informację wytworzył:
Marek Biernacki
Data wytworzenia:
4 lutego 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
11 lutego 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2015
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
12 maja 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
5 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek