Wydział Ksiegowości - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ksiegowości

Dyrektor Wydziału: Helena Słomska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
303, 304, 304a, 305, 306, 307, 308
telefon
(59) 848 82 59, (59) 848 83 43, (59) 848 83 48, (59) 848 84 17, (59) 848 84 20, (59) 848 84 39, (59) 848 84 79, (59) 848 84 85

Zadania i kompetencje

Zadania Wydziału Księgowości ze wskazaniem aktów prawnych

regulujących wykonywane zadania.

1. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów podatkowych jednostki budżetowej - Urząd z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty skarbowej.

 2. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska i opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz w zakresie dochodów niepodatkowych jednostki budżetowej – Urząd z tytułu:

  1. opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, służebności nieruchomości i służebności przesyłu,

  2. bezumownego korzystania z majątku,

  3. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

  4. opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej i opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  5. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i gruntów,

  6. opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, holowania pojazdów, kart wędkarskich, zaświadczeń na przewozy, zezwoleń i licencji na przewozy osób i rzeczy,

  7. darowizn,

  8. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

  9. opłat za wycinki drzew i krzewów,

  10. opłat za wydane wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

  11. wynajmu pomieszczeń Urzędu,

  12. zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu,

  13. zwrotu wydatków, w tym VAT z lat ubiegłych,

  14. zwrotu dotacji z lat ubiegłych,

  15. dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,

  16. odszkodowań, zwrotu kosztów zastępstw procesowych,

  17. pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

  18. pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej,

  19. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  20. innych dochodów należnych Urzędowi (gminie, powiatowi) i Skarbowi Państwa na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Wyliczanie oprocentowania od należności pozostałych do spłaty z tytułu wykupu nieruchomości, mieszkań oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 4. Wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek ustanowionych przy wykupie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości i przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 5. Wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i 2b oraz w art. 90 ustawy o VAT w celu ustalenia podatku naliczonego do odliczenia.

 6. Sporządzanie deklaracji cząstkowych podatku od towarów i usług VAT (VAT-7) w zakresie działalności prowadzonej przez wydziały Urzędu.

 7. Sporządzanie zbiorczego scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta.

 8. Prowadzenie scentralizowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT obejmującego Urząd Miejski i jednostki budżetowe Miasta.

 9. Tworzenie i przekazywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

 10. Rozliczanie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

 11. Uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie.

 12. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie realizowanych dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz dochodów Skarbu Państwa.

 13. Wystawianie decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

 14. Przekazywanie wydziałom Urzędu informacji o wykonaniu planu dochodów.

 15. Przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

2. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW

 1. Prowadzenie obsługi finansowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz ze środków z zagranicy jednostki budżetowej – Urząd w tym:

  1. kontrola zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,

  2. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,

  3. kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonania wydatków,

  4. realizacja płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

  5. prowadzenie obsługi kasy w zakresie wypłat gotówkowych,

 2. Prowadzenie rejestrów zakupu w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego, dotyczących wydatków bieżących i majątkowych oraz ze środków z zagranicy.

 3. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałtów samochodowych.

 4. Prowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.

 5. Prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu w zakresie:

  1. wydatków bieżących i majątkowych oraz ze środków z zagranicy, w tym między innymi zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, wynagrodzeń, stypendiów, delegacji służbowych, kart płatniczych wydanych pracownikom,

  2. przekazywanych i rozliczanych dotacji celowych i podmiotowych,

  3. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,

  4. sum na zlecenie,

  5. wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 6. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów.

 7. Prowadzenie ewidencji księgowej inwestycji, w szczególności:

  1. ewidencja nakładów inwestycyjnych,

  2. finansowe rozliczenie zakończonych inwestycji.

 8. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowego majątku trwałego, w tym:

  1. środków trwałych,

  2. pozostałych środków trwałych,

  3. wartości niematerialnych i prawnych.

 9. Naliczanie umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

 10. Sporządzanie sprawozdań GUS (SG-01) z zakresu majątku trwałego i inwestycji Urzędu Miejskiego.

 11. Realizacja płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych (udziały, akcje).

 12. Prowadzenie ewidencji księgowej finansowego majątku trwałego (udziały, akcje).

 13. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.

 14. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie realizowanych wydatków bieżących, majątkowych oraz ze środków z zagranicy.

 15. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków strukturalnych.

 16. Sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat:

  1. wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umów o pracę,

  2. wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi,

  3. diet dla radnych,

  4. wynagrodzeń dla członków komisji ustanowionych przez Prezydenta,

  5. nagród pieniężnych ustanowionych przez Prezydenta dla osób fizycznych,

  6. stypendiów sportowych i kulturalnych.

 17. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników Urzędu.

 18. Obliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

 19. Prowadzenie ewidencji przychodów poszczególnych osób fizycznych dla tytułów z pktu 16.

 20. Obliczanie, pobieranie i rozliczanie zaliczek podatku dochodowego ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 21. Sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 22. Sporządzanie do GUS okresowych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników Urzędu.

 23. Wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w szczególności:

  1. sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

  2. ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych,

  3. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla celów emerytalno-rentowych,

  4. sporządzanie raportów imiennych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek przez pracowników Urzędu.

 24. Sporządzanie kalkulacji funduszu płac pracowników Urzędu na potrzeby planowania budżetu.

 25. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 26. Prowadzenie obsługi finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 27. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z podziałem na tytuły i podmioty z zakresu realizowanych wydatków.

 28. Dokonywanie zwrotu wpłat dochodów.

 29. Przekazywanie wydziałom Urzędu informacji o wykonaniu planu wydatków.

3. W ZAKRESIE ZADAŃ WSPÓLNYCH WYDZIAŁU

1. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej Urzędu jako jednostki budżetowej:

1. bilans,

2. rachunek zysków i strat,

3. zestawienie zmian w funduszu.

2. Przygotowanie na zlecenie Skarbnika Miasta ekspertyz ekonomiczno – finansowych.

3. Współpraca przy analizie półrocznej i rocznej oraz przy opracowaniu budżetu i kontrolingu

finansowego z Referatem Planowania i Kontrolingu Finansowego Wydziału Planowania,

Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego.

5. Prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w

zakresie kompetencji Wydziału.

Zadania wykonywane przez Wydział wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych:

1. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa.

1) Ustawy:

 1. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

 2. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

 3. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198),

 4. z dnia 15 stycznia 2015 r. – Ustawa budżetowa na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz.278),

 5. z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 720 ),

 6. z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561),

 7. z dnia 10 września 1999 r.- Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz.186),

 8. z dnia 10 września 1999 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931 z późn. zm.),

 9. z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

2. Podatki i opłaty.

1) Ustawy :

 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613),

 2. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.),

 3. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),

 4. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 z późn. zm.),

 5. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm ),

 6. z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),

 7. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm ),

 8. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374),

 9. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 783),

 10. z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.z 2016 r. poz. 205),

 11. z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626),

 12. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476 z późn. zm.).

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, sprawy socjalne.

1) Ustawy :

 1. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

 2. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),

 3. z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 z późn. zm.),

 4. z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.800),

 5. z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 z późn. zm.),

 6. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121),

 7. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),

 8. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2015 r. poz.114),

 9. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ),

 10. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 11. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

4. Samorządy i gospodarka.

1) Ustawy :

 1. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

 2. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814),

 3. z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.),

 4. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ),

 5. z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2015 poz. 747 z późn. zm.),

 6. z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ),

 7. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.)

5. Zamówienia publiczne i sprzedaż majątku.

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

  6. Inne.

  1) Ustawy :

  1. z dnia 23 kwietnia 1964 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380),

  2. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774),

  3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672),

  4. z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

  5. z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.),

  6. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),

  7. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

  8. z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1094),

  9. z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

  7. Aktów wykonawczych do ustaw wymienionych powyżej.

  8. Obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Słupsku wewnętrznych przepisów prawnych.

  Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

  Nazwa:
  Wydział Ksiegowości
  Podmiot publikujący:
  Wydział Księgowości
  Informację wytworzył:
  Helena Słomska
  Data wytworzenia:
  31 października 2016
  Informację opublikował:
  Anna Gajda-Szewczuk
  Data publikacji:
  8 listopada 2016
  Nazwa:
  Dyrektor Wydziału
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami
  Informację wytworzył:
  Mariola Fabjańczuk
  Data wytworzenia:
  7 stycznia 2016
  Informację opublikował:
  Paulina Klemańska
  Data publikacji:
  26 stycznia 2016

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (0-59) 84 88 300
  fax: (0-59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa interesantów

  Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  Referat Ewidencji Ludnosci
  Referat Dowodów Osobistych

  7:30 – 16:30 poniedziałek
  7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:30 – 14:00 piątek