Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu

Dyrektor Wydziału: Dagna Mikołajczak-Maśnicka

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
209, 213, 214, 214a, 215, 217, 223, 224
telefon
(59) 848 83 10, (59) 848 83 11, (59) 848 83 44, (59) 848 83 54, (59) 848 83 76, (59) 848 83 88, (59) 848 84 10, (59) 848 84 24, (59) 848 84 72

Zadania i kompetencje

Do podstawowych zadań własnych Wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu zarządzania mieniem Miasta i Skarbu Państwa, sprzedaży nieruchomości Miasta oraz współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami i inwestorami w szczególności:
1) prowadzenie obrotu nieruchomościami, które mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, darowizny;
2) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka);
3) gospodarowanie zasobami nieruchomości (ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnianie wycen tych nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystywania zasobów);
4) udostępnianie zasobu nieruchomości (wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w zarządzanie);
5) ustalanie warunków zbycia nieruchomości (gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych;
budynkowych i lokalowych - niemieszkalnych) w drodze przetargu, rokowań lub w drodze bezprzetargowej;
6) określanie warunków wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do przetargów nieruchomości będących własnością Miasta i Skarbu Państwa raz do ich zagospodarowania i porządkowania;
7) organizowanie i przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste) oraz dzierżawę;
8) naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania, dzierżawy, najmu i zajęcia nieruchomości;
9) przedłużanie bądź ustalanie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości;
10) wykonywanie prawa pierwokupu;
11) nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta i Skarbu Państwa, ustalanie warunków i prowadzenie negocjacji;
12) wyrażanie zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
13) wywłaszczanie nieruchomości;
14) ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe w wyniku udzielonego zezwolenia lub wyrażonej zgody na zajęcie nieruchomości;
15) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennych;
16) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym ustalanie opłat z tego tytułu;
17) regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
18) sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej wraz z ustanowieniem w oznaczonym udziale prawa do gruntu oraz sprzedaż lokali wolnych w trybie przetargu;
19) organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny nieruchomości i prace geodezyjno – kartograficzne oraz inne czynności niezbędne do gospodarki nieruchomościami;
20) ujawnianie w księgach wieczystych praw i innych ograniczeń, badanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
21) prowadzenie spraw spadkowych, gdy spadkobiercą ustawowym do nieruchomości jest Miasto lub Skarb Państwa;
22) przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego;
23) sporządzanie analiz, tworzenie bazy nieruchomości i zarządzanie bazą nieruchomości;
24) prowadzenie i koordynacja spraw dotyczących współdziałania Prezydenta Miasta z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu;
25) kreowanie kierunków działań w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta i tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego;
26) inicjowanie działań służących szeroko pojętemu rozwojowi gospodarczemu miasta, w tym:
a) opieka i współpraca z kluczowymi inwestorami funkcjonującymi w regionie słupskim;
b) pozyskiwanie strategicznych inwestorów oraz udzielanie wsparcia w procesie lokowania nowych inwestycji w regionie słupskim;
c) wyszukiwanie inwestorów i współpraca z firmami poszukującymi lokalizacji dla inwestycji;
d) podejmowanie działań proaktywnych poprawiających atrakcyjność Miasta;
e) organizowanie wydarzeń biznesowych, konferencji, seminariów dla przedsiębiorców oraz udział w targach, seminariach i konferencjach związanych z priorytetowymi kierunkami rozwojowymi w regionie;
f) podejmowanie inicjatyw współpracy samorządu lokalnego z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego miasta;
g) współtworzenie, aktualizacja i wdrażanie dokumentów dotyczących strategicznego rozwoju gospodarczego miasta;
h) przygotowywanie analizy dokumentów strategicznych wyższego rzędu w zakresie spójności działań strategii gospodarczego rozwoju miasta;
27) programowanie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia oraz rynku pracy;
28) pośrednictwo pomiędzy strategicznymi przedsiębiorstwami działającymi w mieście a Urzędem Miasta;
29) współpraca ze Stowarzyszeniami wskazanymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, samorządami gospodarczymi, stowarzyszeniami i instytucjami okołobiznesowymi;
30) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie aktywizacji lokalnego rynku pracy mającego na celu pobudzanie przedsiębiorczości oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji Powiatowemu Urządowi Pracy;
31) programowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
32) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Miasto nowych inwestorów, w tym przygotowywanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych;
33) organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję gospodarczą Miasta;
34) koordynowanie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno–prywatnego z udziałem miasta;
35) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Słupska i innych Zespołów służących rozwojowi gospodarczemu Słupska;
36) pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia i spójności społecznej;
37) obsługa inwestorów zewnętrznych;
38) utrzymywanie stałych kontaktów ze strategicznymi inwestorami funkcjonującymi w regionie słupskim;
39) administrowanie i aktualizacja zakładki Inwestuj na stronie www.slupsk.pl i elektronicznego portalu Centrum Obsługi Inwestora www.coislupsk.pl ;
40) informowanie o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne itd.;
41) współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami naukowobadawczymi celem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki;
42) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału;
43) realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych,
44) realizacja zadań pozostających w kompetencji wydziału z zakresu rolnictwa.

  Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

  Nazwa:
  Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
  Podmiot publikujący:
  Wydział Organizacji Urzędu
  Informację wytworzył:
  Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  13 stycznia 2017
  Informację opublikował:
  Zofia Gosiewska
  Data publikacji:
  21 lutego 2017
  Nazwa:
  Dyrektor Wydziału
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
  Informację wytworzył:
  Zofia Orlikowska-Zajączkowska
  Data wytworzenia:
  20 maja 2011
  Informację opublikował:
  Katarzyna Zabawa
  Data publikacji:
  8 lutego 2017

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (0-59) 84 88 300
  fax: (0-59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa interesantów

  Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  Referat Ewidencji Ludnosci
  Referat Dowodów Osobistych

  7:30 – 16:30 poniedziałek
  7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:30 – 14:00 piątek