Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
14, 15, 219, 221, 225
telefon
(59) 848 82 26, (59) 848 82 30, (59) 848 83 18, (59) 848 83 80, (59) 848 83 84, (59) 848 84 01, (59) 848 84 19, (59) 848 84 43, (59) 848 84 51
fax
(59) 848 83 18
e-mail

Zadania i kompetencje


1. Wydział realizuje następujące zadania własne:


1) zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 1. wprowadzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pod obrady Rady Miejskiej, celem zatwierdzenia,

 2. wydawanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

 3. wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 4. współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. wydawanie decyzji ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz gminy z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w tym zakresie umów z uprawnionymi podmiotami,

 6. nadzór merytoryczny nad Spółką z o.o. „Wodociągi Słupsk”,

 7. wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

 8. wstrzymanie w drodze decyzji użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska – w przypadku naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji,

 9. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 10. wydawanie decyzji o obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,

 11. wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot,

 12. wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych dla środowiska jako całości,

 13. realizacja zadań i sprawozdawczość z zakresu Programu Ochrony Powietrza,

 14. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym stosowanie sankcji administracyjnych w odniesieniu do osób fizycznych oraz podmiotów korzystających ze środowiska negatywnie na nie oddziałujących,

 15. opracowywanie, wdrażanie, aktualizacja i sprawozdawczość z Programu Ochrony Środowiska,

 16. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 17. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,

 18. prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych,

 19. realizacja programów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem środków zewnętrznych,

 20. ocena możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych krajowych na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

 21. gospodarowanie, w tym rozliczanie środków przeznaczanych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie między innymi zadań dotyczących likwidacji źródeł niskoemisyjnych i podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz edukacji ekologicznej,

 22. współpraca z wyznaczoną komórką Urzędu do pozyskiwania środków zewnętrznych,

 23. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 24. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

 25. wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji,

 26. przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne,

 27. prowadzenie spraw dotyczących bieżącego utrzymania urządzeń wodnych w granicach administracyjnych Miasta oraz podejmowanie działań związanych z ich wykonywaniem,

 28. wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,

 29. realizowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska, w tym między innymi obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

 30. prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi,

 31. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

 32. wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,

 33. wydawanie decyzji zatwierdzającej ugodę właścicieli gruntów ustalającą zmiany stanu wody na gruntach,

 34. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami tj: pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów,

 35. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

 36. rejestrowanie posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedkładanie łącznych zestawień rejestrów Marszałkowi Województwa,

 37. opiniowanie wniosków z zakresu gospodarki odpadami rozpatrywanych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne organy,

 38. sporządzanie rocznych sprawozdań wynikających z art 162 ust 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym wprowadzanie informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do bazy administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl,

 39. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,

 40. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi traktującemu zwierzę w sposób niehumanitarny,

 41. współdziałanie z inspekcją weterynaryjną oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie działań na rzecz ochrony zwierząt,

 42. prowadzenie rejestru ssaków, ptaków, gadów lub płazów, wymienionych w przepisach Wspólnoty Europejskiej, których posiadacze mają obowiązek dokonywania ich pisemnego zgłoszenia, w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie zwierzęcia do rejestru,

 43. realizacja zadania własnego miasta w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami poprzez nadzór merytoryczny i współpracę z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Zwierząt,

 44. określanie oraz przestrzeganie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
  mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

 45. prowadzenie spraw związanych zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich,

 46. wyznaczanie obszarów oraz terminów obowiązkowego przeprowadzania deratyzacji.


2) zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 2. przeprowadzanie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

 3. weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

 4. kontrola danych zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym oraz aktualizacja danych przy każdej zmianie stanu osobowego na danej nieruchomości,

 5. nadzorowanie funkcjonowania systemu, w tym wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu,

 6. realizacja obowiązku sprawozdawczego wobec Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

 7. sporządzanie rocznych sprawozdań wynikających z art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

 8. podejmowanie działań strategicznych zmierzających do osiągnięcia poziomu odzysku odpadów,

 9. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

 10. wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty przez właściciela nieruchomości albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w tej deklaracji,

 11. wydawanie decyzji ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz gminy z tytułu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie,

 12. wydawanie decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w przypadku działania niezgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 13. kompleksowa kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalonego w tym zakresie prawa miejscowego,

 14. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami ekologicznymi w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta,

 15. rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,

 16. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 17. przygotowywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

 18. opracowywanie oraz aktualizowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta uchwalanego przez Radę Miejską,

 19. współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 20. nadzór merytoryczny nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o. o.,

 21. realizacja i sprawozdawczość Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.


3) zadania z zakresu zieleni miejskiej:

 1. planowanie oraz kompleksowy nadzór nad rozwojem zieleni miejskiej poprzez:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni;

 • opiniowanie dokumentacji w zakresie kolizji projektowanych inwestycji z zielenią istniejącą oraz projektów zieleni dla przewidywanych inwestycji,

 • współpraca z administratorami i zarządcami terenów w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni,

 • uzgadnianie zakresu nowych nasadzeń i udział w ich odbiorach na terenach zieleni miejskiej,

 • tworzenie wytycznych do projektów zagospodarowywania terenów pod kątem projektowanej zieleni,

 1. nadzór merytoryczny w zakresie utrzymania terenów zieleni, w tym lasów komunalnych i cmentarzy komunalnych nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

 2. kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście,

 3. prowadzenie spraw dotyczących form ochrony przyrody, tj. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,

 4. przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki,

 5. koordynowanie działań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, celem zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej miasta,

 6. współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów,

 7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów podlegających przepisom ustawy o ochronie przyrody,

 8. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia oraz w zakresie ich zniszczenia na skutek niewłaściwej pielęgnacji lub wykorzystania urządzeń mechanicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

 9. dbanie o ochronę terenów zieleni miejskiej przy współpracy z instytucjami do tego powołanymi,

 10. prowadzenie kontroli terenów zieleni miejskiej w zakresie jej prawidłowego utrzymania,

 11. dbanie o przestrzeganie zakazów wprowadzonych w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt, objętych ochroną gatunkową.

4) zadania z zakresu zarządzania energią:

 1. nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze Miasta określonej w „ Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Słupsk”,

 2. koordynacja realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

 3. organizowanie i monitorowanie procesu wyboru podmiotów mających świadczyć różnego rodzaju usługi (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną zrealizowane w Mieście,

 4. opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji miejskich,

 5. uzgodnienie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, w obiektach Miasta oraz udział w odbiorach tych robót,

 6. inicjowanie działań mających na celu wdrażanie rozwiązań energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska we wszystkich obiektach należących do Miasta,

 7. promowanie wśród mieszkańców rozwiązań ograniczających zużycie energii oraz wykorzystujących OZE.

5) inne zadania:

 1. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,

 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i użytkowaniem masztów flagowych oraz opomiarowanych zniczy, wykorzystywanych na potrzeby obchodów świąt państwowych,

 3. utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Słupska,

 4. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 5. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Słupsku w zakresie porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
19 lipca 2017
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
19 lipca 2017
Nazwa:
Dyrektor Wydziału - Katarzyna Guzewska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek