Wydział Zarządzania Kadrami - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zarządzania Kadrami

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
101, 103
telefon
(59) 848 83 29, (59) 848 83 91, (59) 848 84 73
fax
(59) 842 42 02
e-mail

Zadania i kompetencje


Zadania własne:

 1. planowanie i realizacja polityki kadrowej, z uwzględnieniem atestacji stanowisk pracy i optymalnej etatyzacji,

 2. prowadzenie spraw kadrowych oraz akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem pracowników oświaty,

 3. rozpatrywanie spraw osobowych, a w szczególności ustalanie praw pracowniczych do poszczególnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych, w tym uprawnienia do:

  - dodatków stażowych,

  - nagród jubileuszowych,

  - urlopów macierzyńskich, dodatkowych macierzyńskich i rodzicielskich,

  - urlopów bezpłatnych.

 4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim oraz na wolne stanowiska urzędnicze kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem pracowników oświaty, w tym:

  - opiniowanie wniosków o wszczęcie naboru,

  -przygotowywanie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz ich publikacja,

  - przyjmowanie ofert pracy i prowadzenie ewidencji złożonych ofert,

  - przygotowywanie list kandydatów spełniających wymagania formalne naboru,

  - ustalanie terminów rozmów kwalifikacyjnych,

  - zawiadamianie kandydatów o terminach rozmów kwalifikacyjnych,

  - przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla prac Komisji Rekrutacyjnej,

  - protokołowanie obrad Komisji Rekrutacyjnych,

  - przygotowywanie do akceptacji Prezydenta Miasta niezbędnej dokumentacji po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej,

  - umieszczanie na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie informacji o wyniku naboru.

 5. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu służby przygotowawczej pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym:

  - nadzorowanie terminowego przebiegu służby przygotowawczej,

  - przygotowywanie dokumentów (zwolnień ze służby przygotowawczej oraz skierowań do służby przygotowawczej),

  - umieszczanie i aktualizacja w porozumieniu z dyrektorami wydziałów materiałów szkoleniowych związanych ze służbą przygotowawczą w DGA LEARNING,

  - sporządzanie protokołów z egzaminów kończących służbę przygotowawczą oraz zaświadczeń o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu kończącego służbę.

 6. przygotowywanie planów etatów oraz wskaźników i parametrów do planu funduszu płac oraz racjonalne gospodarowanie tym funduszem przy współpracy z komórką płac,

 7. dokonywanie przeglądów kadrowych i nadzór nad procesem okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników,

 8. przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych i przedkładanie ich Wojewodzie Pomorskiemu oraz realizacja formalności związanych z przyznawaniem Wyróżnień Pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku. Prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie.

 9. wydawanie pracownikom zaświadczeń z zakresu spraw kadrowo – płacowych i prowadzenie ewidencji zaświadczeń,

 10. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania

  1. Organizowanie i obsługa spotkań związanych z nadawaniem pracownikom odznaczeń i wyróżnień, nagród jubileuszowych oraz spotkań z pracownikami Urzędu przechodzącymi na emeryturę,

  się przez pracowników o świadczenia: emerytalne, rentowe i rehabilitacyjne; współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w w.wym. zakresie,

 11. współpraca i konsultacje z organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie w zakresie zadań określonych ustawą o związkach zawodowych i ustawą Kodeks pracy,

 12. udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych,

 13. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieranymi z pracownikami Urzędu umowami cywilno – prawnymi, w tym wprowadzanie w.wym. umów i rachunków do modułu CRU,

 14. bieżące gromadzenie informacji o pozabudżetowych źródłach finansowania projektów związanych ze szkoleniem pracowników Urzędu oraz pozyskiwanie środków z tychże źródeł,

 15. planowanie, inicjowanie i organizacja szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników, z uwzględnieniem planowania ścieżki kariery zawodowej pracowników, w tym:

  a) w ramach szkoleń zewnętrznych, kursów konferencji, sympozjów, seminariów:

  - współpraca z instytucjami szkolącymi oraz zgłaszanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, sympozjach i seminariach,

  - przygotowywanie dokumentacji dla Wydziału Finansowego w celu dokonania zapłaty za usługi szkoleniowe w wyżej wymienionym zakresie,

  - sporządzanie listy kwalifikowanych dostawców usług szkoleniowych na podstawie zebranych arkuszy ocen kwalifikacji wykonawców usług szkoleniowych,

  b) w ramach szkoleń wewnętrznych:

  - sporządzanie planu szkoleń wewnętrznych,

  - organizacja szkoleń,

  - sporządzanie informacji z realizacji rocznego planu szkoleń wewnętrznych,

  c) w ramach studiów wyższych i podyplomowych:

  - przygotowywanie skierowań i umów,

  - przygotowywanie dokumentacji dla Wydziału Finansowego w celu dokonania zapłaty za studia,

  - sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji ustaleń zawartych w umowach,

 16. rejestracja w module CRU umów i faktur dotyczących szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz wprowadzanie do systemu KSAT harmonogramu wydatków Wydziału,

 17. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i wystawianie delegacji,

 18. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu praktyk zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz wolontariatu, w tym:

  - przygotowywanie umów i sprawowanie kontroli w zakresie ich realizacji zgodnie z założeniami programowymi,

  - współpraca w powyższym zakresie z jednostkami kierującymi,

  - przygotowywanie stosownych potwierdzeń praktyk odbytych w Urzędzie,

 19. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie organizowania staży dla bezrobotnych absolwentów, robót publicznych i prac interwencyjnych oraz współpraca z innymi instytucjami w zakresie organizacji staży,

 20. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie organizowania staży dla bezrobotnych absolwentów, robót publicznych i prac interwencyjnych oraz współpraca z innymi instytucjami w zakresie organizacji staży,

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w tym:

  - przyjmowanie i realizacja wniosków dotyczących wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. tzw. „wczasów pod gruszą” dla pracowników Urzędu i ich dzieci oraz emerytów i rencistów Urzędu,

  - przyjmowanie i weryfikacja wniosków na zapomogi bezzwrotne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  - organizowanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu Doradczego Prezydenta ds. Socjalnych,

  - przyjmowanie i realizacja wniosków na pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na remont mieszkania - przygotowywanie umów pożyczek,

  - współtworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i monitoring wydatki z budżetu Funduszu.

 2. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji czasu pracy, w tym:

  - prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, szkoleniowych i bezpłatnych pracowników Urzędu Miejskiego na listach obecności oraz w systemie kadrowo-płacowym,

  - sprawdzanie zgodności ewidencji czasu pracy z listami obecności i programem kadrowym,

  - sprawdzanie prawidłowości ewidencjonowania pracy w porze nocnej pracowników Urzędu Miejskiego,

  - ewidencjonowanie godzin przepracowanych w porze nocnej w programie kadrowym,

  - przyjmowanie poleceń wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pracowników Urzędu Miejskiego,

  - potwierdzanie ilości godzin nadliczbowych przepracowanych w roku kalendarzowym,

  - ewidencjonowanie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych w programie kadrowym ,

  - sprawdzanie zgodność zaewidencjonowanych w programie kadrowym poleceń wykonania pracy w godzinach nadliczbowych z ewidencją czasu pracy,

  - sprawdzanie norm dobowych i średniotygodniowych czasu pracy i wprowadzanie do systemu kadrowego ewentualnych nadgodzin wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej,

 3. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

 4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z sytuacji kadrowej w Urzędzie na potrzeby własne oraz Głównego Urzędu Statystycznego,

 5. współpraca ze stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania na badania medycyny pracy pracowników nowozatrudnionych, zmieniających stanowisko i warunki pracy, stażystów oraz kierowania na badania kontrolne pracowników po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni,

 6. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 7. załatwianie całokształtu spraw związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu Wydziału, a w szczególności:

  - przygotowywanie projektu budżetu z zadaniami realizowanymi przez Wydział,

  - sporządzanie planów jednostkowych dochodów i wydatków zgodnie z budżetem oraz wnioskowanie o dokonanie zmian,

  - przygotowywanie prognoz dochodów i wydatków,

  - przygotowywanie wniosków w sprawie zaangażowania środków na realizację zadań Wydziału,

  - przygotowywanie sprawozdań z realizacji budżetu,

 8. prowadzenie wydziałowych rejestrów:

  - zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska,

  - uchwał Rady Miejskiej,

  - ryzyk obejmujących zadania operacyjne wraz z kwestionariuszami samooceny Wydziału i innymi dokumentami wymaganymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska w sprawie kontroli zarządczej.

Nazwa:
Wydział Zarządzania Kadrami
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
12 października 2016
Nazwa:
Dyrektor Wydziału: Edyta Kostarczyk
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
19 listopada 2012
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
12 października 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek