Wydział Edukacji - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Edukacji

Dyrektor Wydziału: Anna Sadlak

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
200, 201, 202, 203, 204, 205, 210
telefon
(59) 848 83 22, (59) 848 83 69, (59) 848 83 77, (59) 848 84 30, (59) 848 84 46, (59) 848 84 48, (59) 848 84 88
e-mail

Zadania i kompetencje

Zadania Wydziału Edukacji ze wskazaniem aktów prawnych

regulujących wykonywane zadania

 1. Referat Ekonomiczny wykonuje zadania:

1) własne:
 1. planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy oraz rozbudowy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 2. przygotowanie założeń do aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jako podstawę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska,

 3. sporządzanie zbiorczych projektów planów rzeczowo-finansowych podległych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, jako elementu składowego budżetu Miasta Słupsk w oparciu o zadania wynikające z prawa oświatowego,

 4. opracowywanie planów finansowych w układzie zadaniowym dla poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 5. przygotowywanie projektów zmian w budżetach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 6. opracowywanie zbiorczych zestawień z realizacji budżetu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pod kątem braków i nadwyżek finansowych,

 7. dokonywanie analiz rzeczowo-finansowych z realizacji budżetu w zakresie oświaty;

 8. weryfikacja kwoty subwencji oświatowej na zadania oświatowe,

 9. monitorowanie i weryfikacja średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

 10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,

 11. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przydzielaniem uczniom stypendiów szkolnych i stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz nadzór nad przyznawaniem ww. stypendiów,

 12. nadzór i koordynacja polityki remontowej i inwestycyjnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych – planowanie, analiza, sprawozdawczość,

 13. monitorowanie i koordynacja w zakresie utrzymania bazy, w tym stanu technicznego obiektów oświatowych oraz opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów oraz sprawozdań,

 14. przygotowywanie założeń do planów remontów,

 15. nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem użytkowanym przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia oraz przekazania,

 16. prowadzenie w ramach systemu informacji oświatowej bazy danych w formie elektronicznej, obejmującej zbiory danych z baz danych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nadzór nad prawidłowością ich prowadzenia,

 17. weryfikowanie danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej oraz wyrywkowe kontrole w podległych jednostkach,

 18. nadzór nad realizacją zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

 19. prowadzenie spraw związanym z doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nauczycieli,

 20. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 21. czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych i realizacją zadań statutowych,

 22. współdziałanie z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie modernizacji i konserwacji obiektów zabytkowych stanowiących bazę oświaty,

 23. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

2) zlecone:
 1. realizacja świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w zakresie określonym przepisami prawa,

 2. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.

 1. Referat Szkół i Placówek Niepublicznych oraz Spraw Europejskich wykonuje zadania:

 1. przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania udzielanych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki niepubliczne prowadzone przez inne podmioty niż Miasto Słupsk,

 2. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

 4. prowadzenie ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zmian we wpisie,

 5. weryfikowanie zgłoszeń o wpis do ewidencji, zmianę wpisu oraz wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkołom lub placówkom niepublicznym,

 6. administrowanie aplikacją System Kontroli Dotacji Oświaty Niepublicznej,

 7. wydawanie decyzji o nadaniu oraz decyzji o cofnięciu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

 8. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

 9. naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

 10. weryfikowanie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków składanych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne,

 11. przeprowadzanie kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych (w zakresie liczby uczniów),

 12. prowadzenie spraw proceduralnych w ramach współpracy z Zespołem Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

 13. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 14. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 15. przekazywanie do Kuratorium Oświaty kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji, decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz do Urzędów Skarbowych kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji i decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

 16. prowadzenie spraw wynikających z udziału szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w programach i projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

 17. przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów,

 18. przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oraz upoważnień dla głównych księgowych w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych,

 19. nadzór nad obsługą finansową i rozliczaniem wniosków beneficjenta o płatność,

 20. organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów,

 21. wspieranie szkół w zakresie współpracy zagranicznej w ramach wymiany młodzieży i nauczycieli,

 22. prowadzenie spraw edukacji europejskiej, obywatelskiej,

 23. współpraca ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”,

 24. koordynowanie Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus +,

 25. współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych,

 26. koordynowanie i zarządzanie realizacją projektu CaSYPot,

za) realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

 1. Stanowisko ds. organizacyjnych oraz administrowania oświatowymi systemami informatycznymi wykonuje zadania:

 1. obsługa sekretariatu Wydziału (w tym: prowadzenie dziennika korespondencyjnego, wydawanie korespondencji na poszczególne stanowiska; kontrola korespondencji wychodzącej),

 2. administrowanie oświatowymi systemami informatycznymi,

 3. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 4. prowadzenie rejestrów: uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, skarg i wniosków, rejestru zamówień, zleceń i umów w wersji papierowej lub elektronicznej, w tym opracowywanie sprawozdań z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku,

 5. prowadzenie systemu komputerowej obsługi korespondencji, ewidencji czasu pracy, KSAT,

 6. opracowywanie planów finansowych, analizy wykonania – dział oświata – pozostała działalność,

 7. prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie obsługi finansowej w dziale oświata – pozostała działalność;

 8. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

4. Stanowisko ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli wykonuje zadania:

 1. organizowanie spotkań kadry kierowniczej jednostek oświatowych,

 2. przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych,

 3. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 4. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 5. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz aneksów do organizacji,

 6. nadzorowanie działalności podległych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 7. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,

 8. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, sporządzanie zestawień, materiałów zbiorczych i sprawozdań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

 11. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nauczycieli,

 12. organizacja konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół przedszkoli i placówek oświatowych,

 13. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz odwoływania z tych stanowisk,

 14. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;

 15. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 16. kontrolowanie polityki kadrowej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,

 17. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 18. prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy, delegacji służbowych, oświadczeń majątkowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 19. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 20. organizowanie i prowadzenie różnych form instruktażu dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz pracowników administracyjnych w zakresie przepisów kadrowych i awansu zawodowego nauczycieli,

 21. współpraca z kadrą kierowniczą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych oraz prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,

 22. prowadzenie banku ofert pracy dla nauczycieli,

 23. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 24. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 25. sporządzanie oraz przekazywanie informacji do rzecznika prasowego o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 26. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

za) realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

5. Stanowisko ds. nadzoru nad szkołami ponadpodstawowymi/ponadgimnazjalnymi

  i placówkami oświatowymi wykonuje zadania:

 1. monitorowanie jakości pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 2. przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych,

 3. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 4. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 5. analiza sieci szkół w zakresie zmian demograficznych, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywanie projektów zmian sieci,

 6. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 7. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz aneksów do organizacji,

 8. nadzorowanie działalności podległych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 9. nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych jako zadania własnego gminy i powiatu,

 10. koordynowanie prac związanych z naborem do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 11. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,

 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nagród Prezydenta Miasta Słupska,

 13. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 14. współpraca z kadrą kierowniczą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych oraz prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,

 15. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych,

 16. podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

 17. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie:

- edukacji, w tym kulturalnej dzieci i młodzieży,

- edukacji obywatelskiej i patriotycznej,

- przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

  - rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży;

 1. współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji,

 2. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 3. przeprowadzanie kontroli merytorycznych w jednostkach oświaty,

 4. współudział w opracowywaniu miejskiego kalendarza imprez,

 5. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich,

 6. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 7. sporządzanie oraz przekazywanie informacji do rzecznika prasowego o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 8. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 9. współpraca ze słupskimi uczelniami wyższymi, środowiskiem naukowym oraz biznesem

za) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie działania jednostek podległych;

zb) realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

6. Stanowisko ds. nadzoru nad przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami wykonuje zadania:

 1. monitorowanie jakości pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 2. przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych,

 3. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 4. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 5. analiza sieci szkół w zakresie zmian demograficznych, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywanie projektów zmian sieci,

 6. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 7. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz aneksów do organizacji,

 8. nadzorowanie działalności podległych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 9. nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych jako zadania własnego gminy i powiatu,

 10. koordynowanie prac związanych z naborem do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 11. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,

 12. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 13. współpraca z kadrą kierowniczą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych oraz prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,

 14. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży w przypadku orzeczenia określonej formy kształcenia specjalnego,

 15. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych,

 16. podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

 17. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie:

  - edukacji, w tym kulturalnej dzieci i młodzieży,

  - edukacji obywatelskiej i patriotycznej,

  - przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

  - rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży,

 1. współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji,

 2. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 3. przeprowadzanie kontroli merytorycznych w jednostkach oświaty,

 4. współudział w opracowywaniu miejskiego kalendarza imprez,

 5. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich,

 6. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 7. sporządzanie oraz przekazywanie informacji do rzecznika prasowego o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 8. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 9. współpraca ze słupskimi uczelniami wyższymi, środowiskiem naukowym oraz biznesem,

za) współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy oraz z organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej,

zb) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie działania jednostek podległych,

zc) współpraca i aktywizacja działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, samorządów uczniowskich i studenckich, pomoc organizacyjna i merytoryczna dla Młodzieżowej Rady Miasta,

zd) realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

7. Ponadto Wydział Edukacji:

a) kształtuje politykę edukacyjną oraz inspiruje inicjatywy edukacyjne,

b) działa na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku słupskich jednostek oświatowych.

Zadania wykonywane przez Wydział wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm);

 4. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2033, z późn. zm);

 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 1764, z późn, zm);

 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; z późn. zm);

 7. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 201 r. poz. 108, z późn. zm);

 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm);

 9. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm);

 10. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm);

 11. ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm);

 12. ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm);

 13. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 949, z późn. zm)

 14. ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 59, poz. 949, z późn. zm);

 15. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm) wojewoda w ramach kierowania sprawami obronnymi w województwie, określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych;

 16. aktów wykonawczych do ww ustaw

  oraz obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Słupsku wewnętrznych przepisów prawnych.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
7 marca 2018
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
8 lutego 2013
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
1 października 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek