Wydział Kultury - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kultury

Dyrektor Wydziału: Magdalena Mijewska

Kontakt

adres
Starzyńskiego 8, Słupsk
telefon
(59) 848 83 79, (59) 848 84 21
e-mail

Zadania i kompetencje

Wydział Kultury realizuje zadania własne:

Zadania ogólne

 1. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Słupska, kształtowanie polityki w zakresie kultury oraz promocja przez kulturę;

 2. Organizowanie spotkań kadry kierowniczej jednostek kultury;

 1. Współudział w planowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy jednostek kulturalnych;

 2. Współudział w przygotowaniu założeń do aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jako podstawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska;

 3. Przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek kultury;

 4. Przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji edukacji Rady Miejskiej w Słupsku;

 5. Opracowywanie sprawozdań z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku;

 6. Prowadzenie dokumentacji i spraw organizacyjnych Wydziału;

 7. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic historycznych przy Prezydencie Miasta Słupska;

 8. Promocja Miasta poprzez kulturę.

Zadania szczegółowe

 1. Sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań statutowych i programowych instytucji kultury;

 2. Prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji instytucji kultury;

 3. Monitorowanie życia kulturalnego Słupska i współudział w opracowywaniu kalendarium wydarzeń kulturalnych Miasta;

 4. Promowanie Miasta w zakresie kultury oraz wymiany kulturalnej z zagranicą;

 5. Koordynowanie działań związanych z realizacją Programu Rozwoju Kultury;

 6. Współpraca z radami programowymi miejskich instytucji kultury;

 7. Współdziałanie z miejskimi instytucjami kultury przy ustalaniu założeń programowych;

 8. Zarządzanie informacją o nowych możliwościach finansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych;

 9. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w zakresie kultury oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami Unii Europejskiej, monitorowanie projektów europejskich w zakresie kultury realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne;

 10. Sporządzanie zbiorczych projektów planów rzeczowo-finansowych podległych instytucji kultury jako elementu składowego budżetu Miasta Słupsk w oparciu o zadania wynikające z ustaw regulujących dziedzinę kultury;

 11. Przygotowywanie projektów zmian w budżetach instytucji kultury;

 12. Monitorowanie i koordynacja w zakresie utrzymania bazy, w tym stanu technicznego obiektów kultury oraz opracowywanie stosownych planów i sprawozdań;

 13. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem użytkowanym przez instytucje kultury w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania;

 14. Przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych instytucji kultury;

 15. Współpraca z Wydziałem Zarządzania Kadrami w prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów miejskich instytucji kultury;

 1. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom instytucji kultury nagród Prezydenta Miasta Słupska;

 2. Organizacja konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury;

 3. Wnioskowanie o nadanie statutów instytucjom kultury oraz dokonywanie w nich zmian;

 4. Prowadzenie rejestrów instytucji kultury oraz przygotowywanie wyciągów z rejestrów instytucji kultury;

 5. Przeprowadzanie kontroli merytorycznej w instytucjach kultury;

 6. Prowadzenie bieżącej analizy funkcjonowania miejskich instytucji kultury oraz cykliczne (roczne) formułowanie opinii o ich funkcjonowaniu oraz przygotowanie sprawozdań merytorycznych;

 7. Współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju kultury;

 8. Współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez kulturalnych i sportowych;

 9. Współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w ramach obchodów świąt państwowych i rocznic;

 10. Współdziałanie z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie modernizacji i konserwacji obiektów zabytkowych stanowiących bazę kultury;

 11. Udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie kultury;

 12. Organizowanie szkoleń i innych form dokształcania kadry kierowniczej miejskich instytucji kultury;

 13. Bieżąca diagnoza potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży;

 14. Nadzór nad organizowaniem imprez kulturalnych (festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty);

 15. Wspieranie i promocja wybitnych talentów w dziedzinie kultury i sztuki;

 16. Realizacja procedury o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Słupska dla twórców i animatorów kultury;

 17. Wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału;

 18. Przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

 19. Sporządzenie rocznego harmonogramu świąt państwowych i rocznic historycznych, organizacja i koordynacja spotkań Komitetu, przygotowywanie scenariuszy obchodów świąt państwowych i rocznic z uwzględnieniem udziału w nich Prezydenta Miasta Słupska, współpraca ze środkami kombatanckimi, stowarzyszeniami, związkami organizacyjnymi, jednostkami kultury, służbami mundurowymi i poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i przebiegu powyższego zadania;

 20. Promowanie Miasta Słupska, wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno poprzez inspirowanie działań własnych, jak i przy współpracy z podległymi jednostkami kultury, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, zarówno formalnymi, jak i działających nieformalnie, wykorzystanie potencjału kulturalnego Miasta Słupska, jego zasobów i atrakcji

 21. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie jednostek podległych;
 22. koordynacja współpracy miasta Słupska z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji kultury Słupska;
 23. prowadzenie działań promocyjnych kultury na styku miasto - środki przekazu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Wydziału;
 24. opracowanie i aktualizowanie kalendarza imprez kulturalnych na terenie miasta Słupska;
 25. współpraca z wydziałami w zakresie tworzenia i promocji marki Miasta i wspólne monitorowanie postrzegania atrakcyjności miasta przez mieszkańców, przedsiębiorców, turystów;
 26. koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Miasta zleconych do wykonania innym podmiotom w zakresie działania Wydziału Kultury;
 27. koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Słupska w zakresie działania Wydziału Kultury.

Zadania wykonywane przez Wydział wynikają z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907);

 6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm);

 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

 8. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);

 9. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 10. Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku;

 11. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.406 z późn. zm.);

 12. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

 13. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

 14. ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm);

 15. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 l ipca 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Nazwa:
Wydział Kultury
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Agata Olszewska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2015
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
9 lutego 2016
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Agata Olszewska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2015
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek