Wydział Inwestycji - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Inwestycji

Dyrektor Wydziału: Ewa Weitmann-Rudewicz

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
6, 7, 101, 101a, 102
telefon
(59) 848 84 75
fax
(59) 848 84 75
e-mail

Zadania i kompetencje

Podstawowe zadania i kompetencje Wydziału:

  1) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta, monitorowanie, bieżąca

aktualizacja,

  2) współpraca z instytucjami, podmiotami na rzecz społecznych inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury na terenie miasta,

  3) nadzór merytoryczny nad Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie

budownictwa mieszkaniowego,

  4) realizacja wyznaczonych inwestycji miejskich wraz z uzbrojeniem terenów, w tym

wyznaczonych projektów strategicznych,

  5) organizowanie cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli Wydziałów i jednostek

realizujących zadania inwestycyjne Miasta Słupska w sprawie przebiegu inwestycji,

  6) nadzór techniczny nad realizacją zadań inwestycyjnych będących w zakresie Wydziału,

  7) dokonywanie odbiorów technicznych częściowych i końcowych oraz przeglądów w okresie

gwarancji,

  8) sporządzanie wniosków do Prezydenta w sprawach dot. realizacji zadań inwestycyjnych

realizowanych przez Wydział,

9) monitorowanie inwestycji miejskich i raportowanie o zagrożeniach związanych z inwestycjami,

  10) wykonywanie sprawozdań z budżetu miasta dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział oraz sporządzanie informacji zbiorczej z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,

  11) opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dokumentację projektową oraz na roboty budowlane , dostawy i usługi,

  12) prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi zadań realizowanych przez Wydział,

  13) występowanie o wydanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją prowadzonych inwestycji,

  14) wykonywanie sprawozdawczości statystycznej gminy dotyczącej inwestycji prowadzonych

przez Wydział,

  15) przygotowywanie umów na realizację zadań i rozliczanie tych umów,

  16) prowadzenie spraw rozliczeń budów i protokołów zdawczo-odbiorczych środka trwałego PT i OT,

  17) prowadzenie spraw związanych z obsługą rozbiórek w zakresie Wydziału,

  18) przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzania zmian w zakresie

finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych lub

w budżecie Miasta,

  19) współpraca z Wydziałem Zarządzania Funduszami w zakresie przygotowania materiałów do wniosków aplikacyjnych oraz realizacji wykorzystania dotacji i jej rozliczania,

  20) przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących pracy Wydziału do Biuletynu

Informacji Publicznej,

  21) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału,

22) współpraca i nadzór nad Inżynierem Kontraktu w zakresie projektów strategicznych,

  23) przekazywanie uchwał do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikacji w BIP

Zadania wykonywane przez Wydział wynikające w szczególności z następujących aktów

prawnych :

  1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.),

  2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.),

  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),

  4) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.

z 2015r. poz. 513 z późn. zm.),

  5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330, z późn. zm.),

  6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448

z późn. zm.),

  7) ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa

mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071),

  8) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),

  9) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

  10) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

z późn. zm.),

  11) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712),

  12) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.),

  13) Statutu Miasta Słupska,

  14) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  15) Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Nazwa:
Wydział Inwestycji
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 lutego 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
25 marca 2016
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
7 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek