Wydział Zarządzania Funduszami - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zarządzania Funduszami

Dyrektor Wydziału: Justyna Pluta

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
202, 204, 205
telefon
(59) 848 82 25, (59) 848 83 04, (59) 848 84 65, (59) 848 84 66
e-mail

Zadania i kompetencje

Podstawowe zadania Wydziału:

1) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, programów krajowych (np. środki w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Dopłat BGK itp.);

2) działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych obejmują:

a) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych i zleconych Miasta,

b) analiza przedsięwzięć proponowanych do realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta pod kątem możliwości ich współfinansowania z funduszy pozabudżetowych,

c) opracowywanie harmonogramów przygotowania projektów planowanych do dofinansowania ze środków pozabudżetowych,

d) przygotowanie oraz składanie wniosków o dofinansowanie nie przypisanych innym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta, w tym przygotowanie projektów partnerskich z udziałem podmiotów z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz objętych Zintegrowanym Porozumieniem Terytorialnym dla MOF Słupska [ZPT],

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi Miastu w zakresie planowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych,

f) wspieranie innych wydziałów i jednostek organizacyjnych w procesie aplikowania o środki pomocowe (instrukcje, bieżące konsultacje, transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektów),

g) koordynacja przygotowania wymaganych załączników do umów o dofinansowanie projektów,

h) monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków pozabudżetowych;

3) organizacja prac Reprezentacji Obszaru Funkcjonalnego Słupska i prowadzenie Biura MOF;

4) monitorowanie realizacji projektów objętych ZPT;

5) współuczestnictwo w przygotowaniu programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w tym monitorowanie i udział w procesie konsultacji i przygotowania programów operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym;

6) współpraca z przedstawicielami instytucji opracowujących programy operacyjne i zarządzających europejskimi i krajowymi środkami pomocowymi;

7) realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi i wymogami programów pomocowych, w tym:

a) tworzenie procedur niezbędnych do prawidłowego realizowania projektów,

b) realizacja i rozliczanie projektów partnerskich w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, w których Miasto Słupsk jest Liderem, w tym projektów ujętych w ZPT,

c) współpraca z innymi wydziałami i jednostkami w zakresie wdrażania i rozliczania projektów,

d) sporządzanie wniosków o płatność oraz ich przekazywanie do odpowiednich instytucji zarządzających programami operacyjnymi lub instytucji pośredniczących we wdrażaniu tych programów,

e) przygotowywanie wniosków o zaliczki ze środków pozabudżetowych i ich rozliczanie,

f) opracowywanie prognoz wydatków, sporządzanie sprawozdań z postępu rzeczowego i finansowego projektów,

g) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi w zakresie spraw związanych z wdrażaniem poszczególnych projektów Miasta,

h) monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami/wytycznymi oraz przyjętymi procedurami,

i) monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie,

j) obsługa kontroli prowadzonych przez instytucje uprawnione do kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych;

8) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów Miasta i jednostek podległych, współfinansowanych ze środków pozabudżetowych oraz umieszczanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej miasta;

9) opracowanie i aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska oraz monitorowanie realizacji celów w nim określonych;

10) współpraca z wydziałami, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania danych i informacji na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych miasta;

11) tworzenie i realizacja programów wspomagających program rewitalizacji miasta, w tym rozpowszechnianie informacji i koordynowanie działań związanych z programami dotacyjnymi i wspierającymi wspólnoty mieszkaniowe w zakresie renowacji budynków i podwórek wewnątrz wytypowanych do rewitalizacji kwartałów;

12) monitorowanie procesu rewitalizacji, promocja działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto Słupsk;

13) aplikowanie o środki zewnętrzne dla projektów Miasta z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych;

14) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Miasta Słupska;

15) współpraca w zakresie opracowywania innych dokumentów strategicznych, w szczególności Strategii Rozwoju Miasta i ich zgodności z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu;

16) przygotowywanie informacji dotyczących pracy Wydziału do Biuletynu Informacji Publicznej;

17) prowadzenie konsultacji i dialogu społecznego w zakresie działalności merytorycznej Wydziału.

Nazwa:
Wydział Zarządzania Funduszami
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik, Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
3 kwietnia 2017
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Justyna Pluta, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami
Data wytworzenia:
3 grudnia 2015
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
3 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek