Wydział Organizacji Urzędu - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Organizacji Urzędu

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
6, 9, 09, 010, 10, 012, 106
telefon
(59) 848 83 50, (59) 848 83 60, (59) 848 83 65, (59) 848 84 59, (59) 848 84 99
fax
(59) 842 35 83
e-mail

Zadania i kompetencje

Wydział realizuje następujące zadania własne:
1) w zakresie wsparcia informatycznego:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku,
b) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku,
c) nadzór techniczny nad funkcjonowaniem stron internetowych administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku,
d)projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie oraz administrowanie systemami
informatycznymi i teleinformatycznymi w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
e) opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
f) pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych oraz planowanych wdrożeń
dla wydziałów merytorycznych,
g) analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji i planowanie rozwoju systemów informatycznych i teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
h) identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych
oraz proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania, sukcesywna wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia,
i) utrzymywanie systemów informatycznych i teleinformatycznych w stałej sprawności poprzez:
– określanie właściwych warunków eksploatacji i racjonalnego wykorzystania sprzętu
komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
– zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi Urzędu Miejskiego w Słupsku,
– określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego oraz nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym oraz prawidłowym korzystaniem ze sprzętu i oprogramowania,
– sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego, a w szczególności jego bieżące serwisowanie i naprawa,
– prowadzenie szkoleń i instruktażu pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,
j) nadzór nad eksploatacją Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz innych systemów informatycznych eksploatowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku,
k) nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
l) monitorowanie rynku IT pod kątem zastosowania najlepszych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
ł) koordynacja i prowadzenie obsługi informatycznej wyborów,
m) zabezpieczenie obsługi sesji Rady Miejskiej w zakresie transmisji na żywo audio-video
oraz możliwości odtwarzania zapisów archiwalnych,
n) koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych miasta;

2) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
a) stosowanie rozwiązań technicznych wynikających z przepisów związanych z ochroną danych osobowych oraz z ochroną informacji niejawnych w zakresie obsługi informatycznej,
b) projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych mających na celu podnoszenie:
– poziomu zabezpieczeń serwerów oraz danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Słupsku,
– bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
g) nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Słupsku,
d) bieżące monitorowanie zmian w przepisach w zakresie bezpieczeństwa IT,
e) monitoring oprogramowania instalowanego na komputerach w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
f) określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego,
g) sprawowanie nadzoru nad:
– używaniem programów posiadających licencję,
– zabezpieczaniem danych, w tym informacji niejawnych w eksploatowanych systemach
informatycznych,
– przestrzeganiem stosowania „identyfikatorów – haseł dostępu” w eksploatowanych systemach informatycznych,
– utrzymaniem baz danych w stałej sprawności i ich archiwizowanie,
– konfigurowaniem i administrowaniem oprogramowaniem systemowym i siecią komputerową w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem,
– prowadzeniem kontroli antywirusowych oprogramowania,
– archiwizacją danych,
– odzyskiwaniem utraconych danych;

3) w zakresie obsługi kancelaryjnej:
a) zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej,
b) ewidencja korespondencji wpływającej, w tym korespondencji przekazywanej drogą
elektroniczną,
c) dostarczanie przez gońca korespondencji nadawanej do JST, ZUS-u, Sądów, Urzędu
Skarbowego, Komorników,
d) obsługa archiwum zakładowego,
e) koordynacja czynności kancelaryjnych,
f) ewidencja i likwidacja pieczęci urzędowych,
g) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych w wydzielonej części zwanej Kancelarią Niejawną. Merytoryczny nadzór nad jej funkcjonowaniem pełni Pełnomocnik Ochrony;

4) w zakresie zabezpieczenia urzędu:
a) rozliczanie usług i dostaw związanych z utrzymaniem obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku,
b) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem technicznym obiektów w budynkach
Urzędu Miejskiego w Słupsku i ich funkcjonowaniem,
c) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
d) przygotowywanie zużytych środków trwałych i wyposażenia do likwidacji,
e) ubezpieczenie majątku będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Słupsku,
f) zabezpieczenie i rozliczenie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków,
g) prowadzenie książki obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku i dokonywanie obowiązkowych przeglądów na podstawie ustawy Prawo budowlane,
h) nadzór nad zapewnieniem łączności oraz komunikacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
i) rozliczanie rozmów telefonicznych (stacjonarne i komórkowe);
j) przeprowadzenia i rozliczanie konserwacji systemu p.poż, klimatyzacji, urządzeń dźwigowych; sygnalizacji włamania, napadu i zalania, sieci telefonicznej, termowentylacji SCOPIES;
k) utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w Słupsku,
l) wykonywanie usług poligraficznych dla wydziałów (ksero, bindowanie, laminowanie,
drukowanie, itp.),
ł) prowadzenie gospodarki magazynowej;

5) w zakresie organizacyjnym:
a) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta,
b)prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw oraz przygotowywanie upoważnień
i pełnomocnictw w oparciu o wnioski Dyrektorów Wydziałów i innych komórek,
c) prowadzenie centralnego rejestru procedur zewnętrznych i wewnętrznych,
d) ewidencjonowanie w centralnych rejestrach: skarg, wniosków i podań wpływających do Urzędu oraz koordynacja ich rozpatrywania przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne,
e) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących składania przez pracowników Urzędu oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz spraw dotyczących składania przez pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświaty) oraz osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oświadczeń majątkowych, jak również oświadczeń lustracyjnych oraz oświadczeń – Zgłoszeń do Rejestru Korzyści,
f) udział w zespołach projektowych, wdrożeniowych i innych pracach dotyczących organizacji pracy całego Urzędu;
6) w zakresie organizacyjnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami:
a) koordynowanie i organizowanie prac Sekretarza Miasta w zakresie organizacyjnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami podległymi Prezydentowi Miasta Słupska, w tym:
- przygotowywanie uchwał zgromadzenia wspólników,
- utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami spółek i radami nadzorczymi tych spółek,
- prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych,
- realizowanie stałych i specjalnych zadań w ramach nadzoru właścicielskiego,
- przygotowywanie wstępnej dokumentacji dotyczącej naborów do rad nadzorczych oraz zarządów spółek,
- przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji w zakresie udziałów Miasta Słupska;

7) w zakresie innych zadań:
a) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
b) przekazywanie uchwał do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikacji w BIP,
c) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji wydziału,
d) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu Gabinetu Prezydenta Miasta.
Nazwa:
Wydział Organizacji Urzędu
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Danuta Pieńkos
Data wytworzenia:
1 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek