Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

Dyrektor Wydziału: Sebastian Makutynowicz

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
118, 125, 126, 127
telefon
(59) 848 83 28, (59) 848 83 56, (59) 848 84 22, (59) 848 84 26, (59) 848 84 33, (59) 848 84 82
fax
(59) 848 83 42
e-mail

Zadania i kompetencje


1. REFERAT RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ MIASTA
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta.

 2. Przekazywanie środków do jednostek organizacyjnych Miasta w celu realizacji wydatków budżetowych.

 3. Prowadzenie obsługi kasowej budżetu Miasta.

 4. Współpraca z bankiem obsługującym rachunki bankowe Miasta.

 5. Opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta na podstawie danych z wydziałow Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta.

 6. Przestrzeganie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych.

 7. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów pozyskanych z tytułu podpisanych porozumień.

 8. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zewnętrznych na zadania realizowane z ich udziałem.

 9. Prowadzenie obsługi księgowej długu publicznego (przychody, rozchody).

 10. Gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe i związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami.

 11. Przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa.

 12. Rozliczanie i zwrot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań gminy i powiatu.

 13. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie dochodów gminy i powiatu.

 14. Monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową Miasta.

 15. Pozyskiwanie dodatkowych dochodów poprzez lokowanie czasowo wolnych środków na rynku pieniężnym.

 16. Rozliczanie jednostek budżetowych z przekazanych środków budżetowych.

 17. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, w tym:

   1. sprawozdanie z wykonania planu dochodów,

   2. sprawozdanie o stanie należności,

   3. sprawozdanie o stanie zobowiązań,

   4. sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,

   5. sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych,

   6. sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

 18. Sporządzanie sprawozdania finansowego w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 19. Przyjmowanie i weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych od:

   1. jednostek organizacyjnych z wykonania planowanych dochodów i wydatków,

   2. z urzędów skarbowych,

   3. z dochodów wydzielonych jednostek budżetowych.

 20. Prowadzenie ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych podległych jednostek

 21. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta pod kątem ich zgodności z przekazanymi dochodami i pobranymi środkami na wydatki.

 22. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych, w tym:

   1. sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst,

   2. sprawozdanie z wykonania planu dochodów Skarbu Państwa,

   3. sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

   4. sprawozdanie z wykonania planu wydatków,

   5. sprawozdanie o dotacjach,

   6. sprawozdanie o stanie należności,

   7. sprawozdanie o stanie zobowiązań,

   8. sprawozdanie o wydatkach strukturalnych,

   9. sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych,

   10. sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,

 23. Przyjmowanie i weryfikacja formalno - rachunkowa sprawozdań finansowych.

 24. Sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego, w tym:

   1. bilans jednostki budżetowej,

   2. rachunek zysków i strat jednostki,

   3. zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 25. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego.

 26. Przekazywanie zbiorczych sprawozdań do Regionalnej Izby Rozrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

 27. Kontrola i analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz prowadzenie spraw z tym związanych.

 28. Kontrola realizacji wykonywania budżetu i wnioskowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 29. Wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta.

 30. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji planu budżetu Miasta.

 31. Współpraca z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych.

 32. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową jako zewnętrznym organem kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.

 33. Monitorowanie i kontrola ryzyk związanych z realizacją art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 34. Monitorowanie zmian prawnych i ocena ich wpływu na sytuację finansową Miasta.

 35. Przygotowanie na zlecenie Skarbnika Miasta ekspertyz ekonomiczno – finansowych.

 36. Opracowanie i aktualizacja polityki zarządzania płynnością finansową i zasad gospodarowania nadwyżkami finansowymi Miasta.

 37. Ocena ryzyka zarządzania płynnością Miasta i monitorowanie limitów wydatków poszczególnych dysponentów budżetu Miasta.

 38. Potrącanie należnych jst. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 39. Rozliczanie wydatkowanych kwot na świadczenia rodzinne z pomocy społecznej do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 40. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i instytucji kultury.

 41. Prowadzenie analizy dokumentacji finansowo – ekonomicznej spółek komunalnych z udziałem Miasta oraz składanie Prezydentowi okresowych informacji z ich działalności finansowej.

 42. Opracowanie wytycznych i jednolitych zasad ujmowania w księgach rachunkowych dochodów i wydatków oraz kosztów i przychodów i innych zdarzeń gospodarczych w celu rzetelnego sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowego przez Urząd i jednostki organizacyjne.

2. REFERAT PLANOWANIA I KONTROLINGU FINANSOWEGO
 1. W zakresie planowania budżetu:

   1. Opracowanie założeń i wytycznych do projektu budżetu,

   2. Przyjmowanie, badanie prawidłowości i analizowanie materiałów planistycznych z poszczególnych wydziałów, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu budżetu.

   3. Sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania projektu budżetu.

   4. Przygotowanie projektu budżetu zgodnie z uchwalonymi procedurami, szczegółowością oraz materiałami informacyjnymi tworzącymi projekt w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

   5. Przygotowanie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok wraz z objaśnieniami.

   6. Zawiadamianie dysponentów środków budżetowych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu.

   7. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z projektem budżetu planów finansowych wydziałów, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych miasta.

   8. Przygotowanie uchwały budżetowej miasta.

   9. Przygotowanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok wraz z objaśnieniami.

   10. Zawiadamianie dysponentów środków budżetowych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej.

   11. Opracowanie planu finansowego Urzędu Miejskiego w zakresie rezerw celowych i ogólnych.

   12. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych wydziałów, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych miasta.

   13. Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

   14. Sporządzanie kwartalnych informacji z wykonania budżetu, przekazywanie ich do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podawanie ich do publicznej wiadomości.

   15. Współpraca w zakresie planowania i realizacji budżetu miasta z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi, Regionalną Izbą Obrachunkową i Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

   16. Udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie realizacji budżetu miasta.

   17. Prowadzenie ewidencji planu budżetu w systemie informatycznym.

   18. Uzgadnianie z Wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.

   19. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta w trakcie roku budżetowego.

   20. Sporządzanie w ciągu roku budżetowego projektów uchwał zmieniających budżet wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

   21. Sporządzanie w ciągu roku budżetowego projektów uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

   22. Sporządzanie w ciągu roku budżetowego zarządzeń zmieniających budżet wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

   23. Sporządzanie w ciągu roku budżetowego zarządzeń zmieniających wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

   24. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z dokonywanymi w ciągu roku zmianami budżetu planów finansowych wydziałów, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych miasta.

   25. Sporządzanie w ciągu roku budżetowego zarządzeń związanych z realizacją budżetu:

 • w sprawie konsultacji społecznych,

 • w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   1. Sporządzanie w ciągu roku budżetowego projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z realizacją budżetu:

 • w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

 • w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

za) Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadań realizowanych przez Referat, w tym zamieszczanie:

 • zarządzeń w sprawie zmian w budżecie,

 • projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

 • uchwał w sprawie zmian w budżecie,

 • projektu budżetu miasta,

 • budżetu miasta,

 • uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

 • zarządzeń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

 • analizy za I półrocze oraz analizy rocznej z wykonania budżetu.

zb) Przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

zc) Przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Słupska do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Słupska oraz projektu budżetu Miasta Słupska.

zd) Prowadzenie i aktualizacja strony BIP w części dotyczącej budżetu Miasta.


2) W zakresie kontrolingu:

 1. Analiza bieżąca i monitoring realizacji budżetu miasta poprzez opracowanie okresowych analiz, zestawień, porównań, raportów itp.

 2. Analiza prawidłowości wykonania dochodów pod kątem:

 • dochodów ponadplanowych,

 • zagrożenia wykonania planu dochodów.

 1. Analiza wykonania planu wydatków pod kątem:

 • ewentualnych oszczędności,

 • ewentualnego niedoboru planu na wydatki.

 1. Analiza wykonania budżetu w układzie historycznym.

 2. Sporządzanie analiz i zestawień z zakresu działalności finansowej jednostek organizacyjnych Miasta na potrzeby optymalizacji dochodów i wydatków.

 3. Analiza wysokości zaplanowanych wydatków bieżących pod kątem:

 • realności,

 • rytmiczności,

 • możliwości łączenia tych samych rodzajów wydatków w grupy zakupowe,

 • podziału na wydatki sztywne i zmienne,

 • stosowania rachunku ekonomicznego,

 • wskazania obszarów gdzie są możliwe potencjalne oszczędności,

 • źródeł ich finansowania.

 1. Analiza odchyleń od planu osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków i ustalanie ich przyczyn.

 2. Współpraca przy opracowywaniu wieloletnich prognoz finansowych.

 3. Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu (MF):

 • wskaźniki budżetowe,

 • wskaźniki na mieszkańca.

 1. Analiza wskaźnikowa budżetu:

 • analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta,

 • analiza równowagi finansowej,

 • analiza rotacji środków budżetowych.

 1. Monitorowanie wysokości otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami do poniesionych wydatków na ich obsługę.

 2. Występowanie do Wojewody Pomorskiego o dopłatę do zadań, o których mowa w lit. l).

 3. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie wykonywania zadań kontrolnych dotyczących realizacji budżetu Miasta.

 4. Analiza wyników kontroli, opracowywanie wyników pokontrolnych i organizowanie narad pokontrolnych związanych z kontrolą realizacji budżetu Miasta, a także nadzór nad realizacją zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych.

 5. Monitoring i analiza zmian ustawodawstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na budżet Miasta lub sytuację finansową jednostek organizacyjnych.


3. STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DŁUGIEM MIASTA


 1. W zakresie bieżącej obsługi zadłużenia Miasta:

  1. planowanie do projektu budżetu kwot wydatków (odsetki, prowizje), przychodów, rozchodów, gwarancji i poręczeń w części dotyczącej obsługi długu,

  2. wnioskowanie zmian w planie wydatków w zakresie odsetek i prowizji do spłaty,

  3. przestrzeganie terminów spłat odsetek, rat kredytów, pożyczek oraz poszczególnych serii obligacji,

  4. przygotowanie wniosków o emisję obligacji do organizatora, agenta emisji w celu jej uruchomienia,

  5. sporządzanie not księgowych na odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji w celu ich zapłaty,

  6. przygotowanie danych dotyczących długu publicznego na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF),

  7. analiza i koordynacja udzielonych przez Miasto gwarancji i poręczeń,

  8. przygotowanie informacji o stanie finansowym miasta dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z podjętymi uchwałami na zaciągnięcie kredytów, emisji obligacji lub pożyczek,

  9. prowadzenie korespondencji z bankami w zakresie obsługi długu oraz w związku z prowadzonym przez bank procesem monitorowania sytuacji finansowej Miasta,

  10. uzgadnianie sald zadłużenia z bankami na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego,

  11. przekazywanie bankom kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu,

  12. sporządzanie informacji o stanie zadłużenia i wydatkach na obsługę długu na potrzeby analizy za I półrocze i za rok z wykonania budżetu Miasta,

  13. rozliczanie zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji na potrzeby finansowania inwestycji,

  14. przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia przez Miasto przychodów (kredyty, obligacje) na finansowanie zadań inwestycyjnych,

  15. przygotowanie projektów uchwał zmieniających załączniki do uchwał w zakresie zadań inwestycyjnych objętych finansowaniem z przychodów (kredyt, obligacje),

  16. obsługa aplikacji płynności Miasta (APF) w zakresie planowanych przychodów i rozchodów oraz odsetek do zapłaty.

 2. W zakresie zarządzania finansami Miasta:

  1. bieżące monitorowanie i informowanie Skarbnika Miasta o sytuacji finansowej budżetu Miasta w zakresie zadłużenia,

  2. prognozowanie długu publicznego i zaplanowanie jego dopuszczalnej kwoty, opracowanie wariantowości projektu dotyczącego zadłużenia Miasta i jego restrukturyzacji,

  3. dostosowanie przepływów pieniężnych związanych z długiem do dochodów i wydatków budżetu w celu utrzymania płynności finansowej Miasta

  4. przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na pozyskanie zewnętrznego finansowania,

  5. przygotowanie procedur związanych z uruchomieniem kredytów, obligacji, pożyczek w tym: przygotowanie uchwał, zarządzeń, wniosków, umów, informacji finansowej dla RIO,

  6. obsługa długu Miasta i instrumentów finansowych z nim związanych, w tym wypełnianie obowiązków informacyjnych emitenta papierów wartościowych,

  7. współpraca z bankami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania przez Miasto nowych źródeł finansowania,

  8. współpraca z wierzycielami w zakresie negocjacji dogodnych terminów spłaty zobowiazań,

  9. przygotowanie procedur związanych z wykupem wierzytelności,

  10. analiza przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem źródeł ich finansowania,

  11. analiza zobowiązań Miasta pod kątem zapewnienia płynności w ich spłacie,

  12. analiza wyników restrukturyzacji dochodów i wydatków pod kątem wpływu na zadłużenie,

  13. bieżące monitorowanie wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp,

  14. analizowanie kwoty długu pod kątem jego restrukturyzacji przy zachowaniu relacji indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

 3. W zakresie strategii zarządzania długiem:

  1. zapewnienie płynności finansowej Miasta,

  2. optymalny dobór instrumentów finansowych, które przyczynią się do sfinansowania zobowiązań, przy założeniu mnimalizacji kosztów obsługi długu, ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego, ryzyka refinansowania długu, rozkładu kosztów jego obsługi oraz ograniczeń związanych ze strukturą zadłużenia,

  3. zsynchronizowanie rozkładu terminów spłat instrumentów dłużnych z terminami wpływów dochodów do budżetu miasta,

  4. określenie poziomu zadłużenia oraz kosztów obsługi długu w celu podjęcia działań do poprawy charakterystyki długu wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

  5. przedstawienie na wniosek innych Wydziałów lub jednostek organizacyjnych Miasta opinii co do ryzyk oraz racjonalności finansowej planowanych transakcji opartych o zaangażowanie partnerów prywatnych w realizacje inwestycji a także stosowanie innych pozabudżetowych form finansowania,

  6. udział w negocjacjach kontraktów finansowych dla zapewnienia optymalizacji źródeł finansowania oraz zastosowania finansowania nie obciążającego bilansu Miasta,

  7. optymalny dobór instrumentów finansowych w celu określenia sposobu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,

  8. analiza możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych przez:

   1. spółki komunalne,

   2. obligacje przychodowe,

   3. partnerstwo publiczno – prawne,

  9. optymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych przy zachowaniu bezpieczeństwa środków publicznych,

  10. analiza możliwości sfinansowania projektów inwestycyjnych przychodami (kredyty, obligacje) z uwzględnieniem założeń Strategii Inwestycyjnej Miasta,

  11. przygotowanie założeń polityki poręczeń i gwarancji we współpracy z Wydziałem Planowania Budżetu i Kontrolingu Finansowego,

  12. opracowanie i aktualizacja strategii zarządzania długiem Miasta Słupska,

  13. monitorowanie zmian prawnych, ocena ich wpływu na sytuację finansową Miasta,

  14. monitorowanie i kontrola ryzyk związanych z zadłużeniem pośrednim,

  15. monitorowanie podmiotów zależnych, których długi obciążają bezpośrednio lub pośrednio bilans Miasta w zakresie wymaganym przez instytucje finansowe krajowe i zagraniczne,

  16. opracowanie informacji analitycznych o sytuacji finansowej Miasta w standardach zgodnych z wymogami instytucji finansowych i konsultingowych,

  17. przygotowanie na zlecenie Skarbnika Miasta ekspertyz ekonomiczno – finansowych.

4. W ZAKRESIE ZADAŃ WSPÓLNYCH WYDZIAŁU


Prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału.


§ 4.


Zadania wykonywane przez Wydział wynikają w szczególności

z następujących aktów prawnych:


1. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa.


 1. Ustawy:

  1. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

  2. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

  3. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.),

  4. z dnia 15 stycznia 2015 r. – Ustawa budżetowa na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 153),

  5. z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.),

  6. z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 553 z późn. zm.),

  7. z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.),

  8. z dnia 10 września 1999 r.- Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz.186 z późn. zm.),

  9. z dnia 10 września 1999 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz.931 z późn. zm.),

  10. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

   (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenia Rady Ministrów:

  1. z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 980 z późn. zm.),

  2. z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz.114),

  3. z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 250, poz. 1678),

  4. z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),

  5. z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622),

  6. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1579).

 3. Rozporządzenia Ministra Finansów:

  1. z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),

  2. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.),

  3. z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.),

  4. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),

  5. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz.1767),

  6. z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.),

  7. z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.),

  8. z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 82 z późn. zm.).


 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).


2. Podatki i opłaty.


 1. Ustawy:

  1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),

  2. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm),

  3. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm),

  4. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm),

  5. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm),

  6. z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm),

  7. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm),

  8. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ),

  9. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm),

  10. z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm),

  11. z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm),

  12. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm.),

  13. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr. 53, poz.311 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenia Ministra Finansów:

  1. z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty op

Nazwa:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
7 stycznia 2016
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 lutego 2016
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
7 stycznia 2016
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek