Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej

Dyrektor Wydziału: Iwona Chrapkowska - Wielgomas

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
8
telefon
(59) 848 79 21, (59) 848 83 05
e-mail
,

Zadania i kompetencje

  1) udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji Biura,

  2) bieżące gromadzenie informacji o pozabudżetowych źródłach finansowania projektów związanych z politykami mieszczącymi się w zadaniach Wydziału oraz pozyskiwanie środków z tychże źródeł,

  3) administrowanie portalem miejskim www.slupsk.pl oraz narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia konsultacji społecznych,

  4) koordynacja współpracy pomiędzy Miastem Słupsk a organizacjami pozarządowymi,

  5) prowadzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,

  6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji i działalności organizacji pozarządowych, w tym sporządzanie opinii w zakresie ich rejestracji, zmian statutowych i osobowych oraz wydawanie zaświadczeń o powołaniu stowarzyszeń zwykłych,

  7) współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie działalności organizacji pozarządowych,

  8) przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, ich przekazywanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

  9) koordynowanie spraw w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi mieszkańców oraz udzielanie im wsparcia, szczególnie w zakresie organizacyjnym, prawnym i promocyjnym,

  10) obsługa organizacyjna Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

  11) prowadzenie rejestru stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,

  12) prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie merytorycznym Wydziału,

  13) koordynowanie i promowanie procesów konsultacyjnych organizowanych przez Miasto;

  14) prowadzenie sprawozdawczości i administrowanie narzędziami do komunikacji z mieszkańcami w zakresie prowadzonych konsultacji,

  15) utrzymywanie kontaktów z interesariuszami procesów konsultacyjnych,

  16) wspieranie organizacyjne merytorycznych wydziałów w procesie konsultacji,

  17) planowanie i koordynacja działań związanych z przygotowywaniem i monitoringiem realizacji Budżetu Partycypacyjnego Miasta Słupska,

  18) koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Miasta zleconych do wykonania innym podmiotom, prowadzenie otwartych konkursów związanych z zakresem działania Wydziału,

  19) inicjowanie, koordynowanie i nadzór w zakresie organizowanych kampanii społecznych,

  20) współpraca z miastami partnerskimi i innymi samorządami lokalnymi w Polce i na świecie w zakresie merytorycznym Wydziału,

  21) koordynacja prac organizacyjno – merytorycznych funkcjonującego przy Prezydencie zespołu doradczego – Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

  22) nadzór i wsparcie administracyjne Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska,

  23) monitoring działania poprawności funkcjonowania oraz inicjowanie zmian systemowych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie merytorycznym Wydziału.


  Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. organizacji pozarządowych

  Beata Macedońska

  tel: (59) 8487 921, e-mail: b.macedonska@um.slupsk.pl
  Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6

  1) występowanie do wydziałów Urzędu, komórek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych w sprawach dotyczących współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi,

  2) występowanie do władz organizacji pozarządowych w sprawach wynikających ze sprawowania nad nimi nadzoru,

  3) przeprowadzanie kontroli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem środków z budżetu Miasta,

  4) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku i zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  5) wspieranie wydziałów merytorycznych w zakresie prowadzenia konsultacji dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

  6) przewodniczenie zespołom zdaniowym opracowującym dokumenty o charakterze programowym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

  7) koordynowanie organizowanych przez wydziały Urzędu konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta, zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym,

  8) opracowywanie Rocznych Planów Kontroli realizacji zadań publicznych Miasta zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym,

  9) opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

  10) prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji,

  11) reprezentowanie Prezydenta Miasta Słupska w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta, związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,

  12) pozyskiwanie środków z krajowych i zagranicznych programów wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z wydziałami Urzędu i organizacjami pozarządowymi,

  13)monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, umieszczanie ich na portalu internetowym, a także przekazywanie ich wydziałom Urzędu współpracującym z organizacjami pozarządowymi,

  14) opracowywanie, weryfikowanie i aktualizowanie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w Słupsku,

  15) bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wspierającymi działalność sektora pozarządowego,

  16) przygotowywanie projektu budżetu Miasta w części dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Nazwa:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2016
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
18 października 2017
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 lutego 2016
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
23 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek