Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor: Jerzy Janiak

Kontakt

adres
Rynek Rybacki 1, 76-200 Słupsk
pokoje
201, 206, 210
telefon
(59) 842 64 67, (59) 848 84 97
fax
(59) 842 27 92
e-mail
www
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/dokumenty/1112.html

Zadania i kompetencje

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykonuje następujące zadania własne:

 1. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego;

 2. opracowywanie zarządzeń i wytycznych w zakresie zarządzania kryzysowego terenu miasta Słupska;

 3. koordynowanie działań wszystkich służb miejskich i innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń;

 4. współdziałanie z Siłami Zbrojnymi w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;

 5. nadzór i współdziałanie w zakresie wprowadzania na terenie miasta przepisów prawnych wynikających z określonych stanów nadzwyczajnych;

 6. nadzorowanie realizacji zadań zarządzania kryzysowego przez jednostki organizacyjne miasta oraz bieżąca współpraca w tym zakresie ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami działającymi na terenie miasta;

 7. opracowywanie, wdrażanie i bieżące aktualizowanie dokumentów składowych „Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska”;

 8. opracowywanie, wdrażanie i bieżące aktualizowanie dokumentów składowych „Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią miasta Słupska”;

 9. opracowywanie, wdrażanie i bieżące aktualizowanie dokumentów w zakresie realizacji zadań w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym (stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP);

 10. opracowywanie, wdrażanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji „Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska”;

 11. organizowanie planowanych i doraźnych posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

 12. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom:

  a) opracowanie oceny zagrożenia i bieżące jej aktualizowanie,

  b) opracowanie i okresowa aktualizacja „Katalogu zagrożeń i procedur postępowania miasta Słupska”,

  c) planowanie sił i środków do zapobiegania zagrożeniom i usuwania ich skutków,

  d) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych do prowadzenia akcji ratunkowych i ewakuacji;

 13. ewidencjonowanie właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej;

 14. gromadzenie baz danych w zakresie sił i środków przewidzianych do użycia w przypadku reagowania na powstałe zagrożenia;

 15. organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

 16. udział w wojewódzkich treningach wykrywania i alarmowania (SWA) oraz wczesnego ostrzegania (SWO), a także organizowanie własnych treningów rejonowych w tym zakresie;

 17. nadzorowanie sprawności funkcjonowania systemu syren alarmowych miasta;

 18. realizowanie zadań Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

  b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej,

  c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

  d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

  e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

  f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

  g) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

  h) realizacja zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485, z późn. zm.);

 19. utrzymywanie bieżącej współpracy z Komendą Miejską Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku poprzez:

 1. uczestniczenie w procesie planistycznym środków finansowych na działalność prewencyjną,

 2. ewidencjonowanie i archiwizowanie planów działania, okresowych analiz wykonywanych zadań oraz innych dokumentów związanych z ich statutową działalnością;

  20) współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie realizacji ich budżetu oraz zawartych umów i porozumień;

  21) bieżąca współpraca z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa;

  22) współpraca z Komisją Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Słupsku;

  23) współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu bezpieczeństwa;

  24) organizowanie planowanych i doraźnych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Słupska, obsługa administracyjna i biurowa Komisji;
  25) przygotowywanie projektu i nadzór nad realizacją miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
  26) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych w mieście;
  27) monitorowanie i nadzorowanie przebiegu na terenie miasta imprez masowych;
  28) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania na terenie miasta zgromadzeń;
  29) monitorowanie i nadzorowanie przebiegu zgromadzeń na terenie miasta;
  30) akceptacja lotów nad miastem w strefie powietrznej „R”;
  31) przygotowanie budżetu Wydziału i bieżące prowadzenie jego wydatków;
  32) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału.


  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykonuje następujące zadania zlecone:

 1. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej:

 1. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

 2. opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Miasta,

 3. opracowywanie i wdrażanie okresowych planów zamierzeń obrony cywilnej miasta,

 4. dokonywanie oceny stopnia realizacji zaplanowanych zamierzeń obrony cywilnej,

 5. opracowywanie sprawozdań z działalności bieżącej i planowanej;

 1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej miasta oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań:

 1. opracowywanie planów kontroli podległych i nadzorowanych jednostek,

 2. prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych,

 3. egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

 4. wykonywanie analiz z działalności kontrolnej,

 5. podejmowanie działań zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej (kontrole doraźne, planowanie zamierzeń obrony cywilnej, planowanie środków finansowych);

 1. opracowywanie „Planu obrony cywilnej miasta Słupska” oraz nadzór nad opracowaniem kart realizacji zadań obrony cywilnej w wyznaczonych podmiotach działających na terenie miasta;

 2. prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej:

 1. opracowywanie programu i planów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta oraz wydawanie w tym zakresie wytycznych dla jednostek organizacyjnych miasta,

 2. nadzorowanie procesu planowania i realizacji szkolenia obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony,

 3. udzielanie wszechstronnej pomocy merytorycznej wszystkim organizatorom szkolenia w zakresie obrony cywilnej;

 1. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;

 2. właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem państwowym – sprzętem obrony cywilnej, zabezpieczając mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ochronę tego mienia;

 3. ustalanie potrzeb materiałowych, magazynowanie sprzętu i materiałów obrony cywilnej, zakup sprzętu, prowadzenie ewidencji:

 1. prowadzenie miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz nadzór na magazynami w zakładach pracy,

 2. opracowywanie tabel należności sprzętu dla formacji obrony cywilnej,

 3. ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności,

 4. prowadzenie magazynu sprzętu i materiałów obrony cywilnej,

 5. planowanie i realizowanie zakupu sprzętu oraz materiałów dla potrzeb ochrony ludności,

 6. prowadzenie ewidencji magazynowej sprzętu i materiałów,

 7. prowadzenie sumarycznej ewidencji sprzętu skarbu państwa dla potrzeb systemu ochrony ludności na terenie miasta;

 1. prowadzenie ewidencji ujęć wody oraz urządzeń specjalnych:

 1. ewidencjonowanie ujęć wody w mieście oraz jego bieżąca aktualizacja,

 2. planowanie urządzeń specjalnych dla potrzeb mieszkańców miasta,

 3. prowadzenie ewidencji urządzeń specjalnych,

 4. współdziałanie z jednostką organizacyjną miasta “Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o. w sprawie aktualizacji dokumentacji publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta Słupska zapewniających działanie w warunkach specjalnych;

 1. prowadzenie ewidencji istniejących, modernizowanych budowli ochronnych oraz nadzorowanie projektowania i budowy nowych:

 1. prowadzenie aktualnej ewidencji,

 2. ustalanie potrzeb materiałowych na modernizację i remonty podczas corocznych przeglądów;

 1. planowanie potrzeb na budowle ochronne dla mieszkańców miasta na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

 2. nadzorowanie projektowania i budowy nowych budowli ochronnych;

 1. mobilizacyjne przygotowanie do rozwinięcia formacji obrony cywilnej dla potrzeb realizacji zadań obrony cywilnej w okresie wojny:

 1. planowanie użycia formacji obrony cywilnej,

 2. planowanie zaopatrzenia w sprzęt oraz sposób jego uzupełnienia,

 3. aktualizowanie dokumentów pomocniczych występujących w planie obrony cywilnej miasta;

 1. opracowywanie i aktualizacja dokumentów „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

 2. opracowanie i aktualizowanie “Tabeli realizacji zadań operacyjnych” oraz bieżące zapoznawanie z nimi Dyrektorów Wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz służb, inspekcji i straży;

 3. opracowywanie i bieżąca aktualizacja „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku na czas “W”;

 4. opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji „Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta”;

 5. opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji „Planu ochrony zabytków miasta Słupska na wypadek zagrożenia i w czasie wojny”;

 6. przygotowanie podmiotów leczniczych miasta na potrzeby obronne państwa;

 7. opracowanie i aktualizacja „Planów organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych”;

 8. opracowanie i aktualizacja planu dystrybucji preparatu jodowego na wypadek zagrożenia radiacyjnego na terenie miasta;

 9. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji organizacji „Systemu stałego dyżuru na terenie miasta Słupska” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

 10. prowadzenie szkolenia z osobami wyznaczonymi do pełnienia służby stałego dyżuru oraz organizowanie treningów w tym zakresie;

 11. realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem paliwowym na terenie miasta;

 12. opracowywanie w latach parzystych „Programu szkolenia obronnego”;

 13. opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego na terenie miasta oraz wytycznych w tym zakresie;

 14. prowadzenie szkolenia obronnego oraz ćwiczeń zgodnie z opracowanym programem i planem w tym zakresie;

 15. nadzorowanie i kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych miasta oraz w podmiotach na które zostały nałożone zadania obronne;

 16. przygotowanie koncepcji realizacji zadań obronnych;

 17. przygotowanie i organizacja punktu kontaktowego HNS;

 18. udział w opracowywaniu i aktualizacji planów oraz dokumentów w zakresie spraw obronnych wykonywanych przez inne wydziały Urzędu, jednostki organizacyjne i inne podmioty, stosownie do obowiązujących rozporządzeń i wytycznych;

 19. realizacja wpływających wniosków w zakresie świadczeń na rzecz obronny;

 20. ustalanie potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych związanych z realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie miasta;

 21. przygotowanie na terenie miasta Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej;

 22. przygotowanie dokumentacji w zakresie rozplakatowania obwieszczeń w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;

 23. przygotowanie i prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;

 24. realizacja wniosków żołnierzy w sprawie szczególnych świadczeń wynikających z odbywania czynnej służby wojskowej;

 25. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie szczególnych uprawnień żołnierzy;

 26. prowadzenie prac w zakresie reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

 27. współdziałanie z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony;

 28. współdziałanie w zakresie wzywania lekarza do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa:
Dyrektor
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
4 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek